عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20721
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/2/8
  • دستگاه مجری:[استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامه ريزي استان اصفهان]
مصوبه‌‌ شماره 300/1550 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در تاریخ 1395/1/21

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر خميني شهر

استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان اصفهان
به استحضار مي‌رساند: شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 1394/12/17 طرح جامع شهر خميني‌شهر استان اصفهان را که در جلسه مورخ 1393/7/27 شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان اصفهان به تصويب رسيده بود مورد بررسي قرارداد و ضمن تأئيد مفاد صورتجلسه مورخ 1394/11/17 كميته فني شماره يك شوراي عالي، طرح مذکور رابه شرح اسناد ذيل مورد تصويب قرار داد:
(نقشه كاربري وضع موجود.
( نقشه كاربري اراضي پيشنهادي.
( نقشه پهنه‌بندي حريم.
( نقشه سلسله مراتب دسترسي.
( نقشه پهنه‌بندي تراكمي.
( نقشه مديريت و پدافند غيرعامل.
( نقشه اساس طرح.
( چكيده ضوابط و مقررات و آستانه مغايرتهاي اساسي.
( فهرست طرحهاي موضعي و موضوعي.
ضمنا مقرر گرديد:
1ـ طرح‌هاي مصوب ريلي شهري و بين شهري در خميني‌شهر در هماهنگي با طرح مجموعه شهري اصفهان پس از تأئيد كميته‌اي متشکل از نمايندگان وزارت راه و شهرسازي، شرکت راه‌آهن و وزارت کشور و تصويب شوراي عالي ترافيك در اسناد لحاظ شود.
2ـ موضوع اصلاح الگوي سکونت وتشويق به سکونت درزيرزمين، مطابق الگوهاي سنت معماري ايراني اسلامي و با رعايت ضوابط بهداشتي و شهرسازي خصوصاً تأمين پاركينگ به نحو مقتضي توسط مشاور طرح ارائه شود.
3ـ تدقيق مرز شرقي حريم مطابق استعلام دبيرخانه شوراي عالي از معاونت سياسي وزارت کشور در اسناد طرح لحاظ شود.
مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعكاس و اقدام اعلام مي‌شود
معاون معماري و شهرسازي و دبير شوراي عالي معماري و شهرسازي ـ پيروز حناچي