عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20721
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/2/8
  • دستگاه مجری:[وزارت علوم، تحقيقات و فناوري]
مصوبه‌‌ شماره 837/95/دش شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاریخ 1395/01/22

مصوبه تأييد انتخاب رئيس دانشگاه خوارزمي (مصوب جلسه 775 مورخ 1394/12/4 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
مصوبه «تأييد انتخاب رئيس دانشگاه خوارزمي» كه در جلسه 775 مورخ 1394/12/4 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و بنا به پيشنهاد مورخ 1394/11/18 وزير علوم، تحقيقات و فناوري به تصويب رسيده است، به شرح ذيل براي اجراء ابلاغ مي‌شود:
«ـ آقاي دكتر محمدعلي سبحان‌اللهي به موجب تأييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي، به عنوان رئيس دانشگاه خوارزمي انتخاب مي‌شود».
رئيس‌جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي ـ حسن روحاني