عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20721
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/2/8
  • دستگاه مجری:[تمامي وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شركت‌ها، نهادهاي عمومي غيردولتي و استانداري‌ها]
مصوبه‌‌ شماره 27524 شوراي عالي اداري در تاریخ 1395/01/30

اصلاح مصوبه شماره 11852/93/206 ـ 1393/9/5 شوراي عالي اداري

تمامي وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شركت‌ها، نهادهاي عمومي غير دولتي و استانداري‌ها
شوراي عالي اداري در يكصـد و هفتاد و چهارمين جلسـه مورخ 1394/12/1، بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به منظور تطبيق تركيب اعضاي شوراي راهبري توسعه مديريت استان با مفاد مصوبه شماره 12991/93/206 مورخ 1393/9/26 شوراي عالي اداري، موضوع تشكيل سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، مصـوبه شمـاره 11852/93/206 مـورخ 1393/9/5 شـورا را بـه شـرح زيـر اصـلاح و تصويب نمود:
در بند 2 ماده 2 مصوبه، عبارت «رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان ـ دبير»، جايگزين عبارت «معاون توسعه مديريت و منابع انساني استانداري ـ دبير» و در بند 8 نيز، عبارت «معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان»، جايگزين عبارت «مديركل دفتر منابع انساني و تحول اداري استانداري» مي‌شود.
رئيس‌جمهور و رئيس شوراي عالي اداري ـ حسن روحاني


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه