عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20721
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/2/8
  • دستگاه مجری:[وزارت امور اقتصادي و دارايي][بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران][سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور]
مصوبه‌‌ شماره 10959/ت53007هـ هيئت وزيران در تاریخ 1395/02/04

الحاق ماده (22) به آيين‌نامه اجرايي ماده (20) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور

وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
هيأت وزيران در جلسه 1395/1/18 به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:
الف ـ در بند (1) تصويب‌نامه شماره 103551/ت52427هـ مورخ 1394/8/10 عبارت «تا پايان آذر سال 1394» به عبارت «تا پايان مرداد سال 1395» اصلاح مي‌شود.
ب ـ متن زير به عنوان ماده (22) به آيين‌نامه اجرايي ماده (20) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور موضوع تصويب‌نامه شماره 58955/ت52080هـ مورخ 1394/5/11 الحاق مي‌گردد:
ماده22ـ مانده بدهي ارزي تسهيلات گيرندگاني كه تسهيلات اعطايي به آنها از محل حساب ذخيره ارزي به عامليت بانك‌هاي ملت، صادرات ايران، تجارت و رفاه كارگران بوده و با بدهي دولت به بانك‌هاي مذكور تهاتر شده است (موضوع تصويب‌نامه‌هاي شماره 150042/ت45251هـ ، شماره 150053/45251، شماره 150061/45251 و شماره 150075/45251 مورخ 1389/6/30) و همچنين مانده بدهي ارزي تسهيلات گيرندگاني كه تسهيلات اعطايي به آنها از محل بند (7) تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 كل كشور بوده و مطابق بند (هـ) تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 كل كشور به عنوان افزايش سرمايه بانك صنعت و معدن منظور گرديده است، مشمول استفاده از مزاياي اين آيين‌نامه مي‌باشد.
تبصره ـ تأمين مابه التفاوت ريالي به منظور تسويه مورد بحث مطابق ماده (11) آيين‌نامه اجرايي ياد شده پس از تأييد سازمان حسابرسي از محل حساب ذخيره ارزي خواهد بود.
معاون اول رئيس‌جمهوري ـ اسحاق جهانگيري


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه