عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20721
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/2/8
  • تعداد مواد:6
  • دستگاه مجری:[وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي][وزارت علوم، تحقيقات و فناوري]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1394/12/18
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1395/1/18

قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي كشور


روابــــط صریـــــــــح