عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20721
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/2/8
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1394/12/17
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1395/1/18

قانون اصلاح قانون بيمه عمر و حوادث پرسنل نيروهاي مسلح،وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمانهاي تابعه يا وابسته به آنها