عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20717
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/2/4
  • دستگاه مجری:[وزارت آموزش و پرورش][سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور]
مصوبه‌‌ شماره 27791 شوراي عالي اداري در تاریخ 1395/1/30

مصوبه شوراي عالي اداري درخصوص اصلاحات ساختاري و حفظ و ارتقاء روابط مسئولين، معلمان، مدارس و اولياء دانش‌آموزان

وزارت آموزش و پرورش
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
شوراي عالي اداري در يكصد و هفتاد و چهارمين جلسه مورخ 1394/12/1 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت آموزش و پرورش و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، به منظور انجام اصلاحات ساختاري و حفظ و ارتقاء روابط مسئولين، معلمان، مدارس و اولياء دانش‌آموزان تصويب نمود:
1ـ در اجراي جزء 2 ماده 115 قانون مديريت خدمات كشوري، مصوبه شماره 6662/206 مورخ 1390/3/23 شوراي عالي اداري لغو و وظايف و تشكيلات انجمن اولياء و مربيان با كليه منابع، نيروي انساني، امكانات، تجهيزات و تعهدات از سازمان مدارس غير دولتي و توسعه مشاركت‌هاي مردمي و خانواده منتزع و به صورت وابسته به وزارت آموزش و پرورش، طبق مقررات قانون اداره مي‌گردد.
تبصره1 ـ در اجراي بند 4 مصوبه شماره 211732/1901 مورخ 1383/11/14 شوراي عالي اداري، وزارت آموزش و پرورش مكلف است با رويكرد توسعه مشاركت‌هاي مردمي در اداره امور، طي مدت 6 ماه، اقدامات لازم براي تبديل انجمن مركزي اولياء و مربيان به صورت تشكل غيردولتي را به عمل آورده و با همكاري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، نسبت به اصلاح اساسنامه انجمن مذكور، مطابق با رويكرد فوق‌الاشاره اقدام نمايد.
تبصره2ـ وزارت آموزش و پرورش پس از اجراي تبصره (1) مي‌تواند براي سياست‌گذاري و نظارت بر فعاليت‌هاي انجمن مذكور، با موافقت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و در سقف مقرر قانوني، واحد سازماني مناسبي را در ساختار سازماني وزارتخانه پيش‌بيني نمايد.
2ـ عنوان سازمان مدارس غيردولتي و توسعه مشاركت‌هاي مردمي و خانواده به «سازمان مدارس غيردولتي و توسعه مشاركت‌هاي مردمي» اصلاح مي‌شود.
3ـ وزير آموزش و پرورش مسئول حسن اجراي اين مصوبه بوده و دبيرخانه شوراي عالي اداري، گزارش اجراي آن را به شورا ارائه مي‌نمايد.
رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي اداري ـ حسن روحاني


روابــــط صریـــــــــح