عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20717
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/2/4
  • دستگاه مجری:[دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري]
مصوبه‌‌ شماره 27679 شوراي عالي اداري در تاریخ 1395/1/30

مصوبه شوراي عالي اداري درخصوص ساماندهي فضاها و ساختمان‌هاي اداري، به منظور يكپارچه سازي اقدامات اجرايي، بهره‌گيري بهينه از ظرفيت‌هاي موجود در تخصيص فضاهاي اداري و كاهش هزينه‌هاي مربوط

كليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري
شوراي عالي اداري در يكصد و هفتاد و چهارمين جلسه مورخ 1394/12/1بنا به پيشنهاد مشترك معاونت اجرايي رئيس جمهور و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، با عنايت به مصوبات شماره 7539/206 مورخ 1390/4/1 و شماره 1880/91/206 مورخ 1391/1/28 شوراي عالي اداري، موضوع ساماندهي فضاها و ساختمان‌هاي اداري، به منظور يكپارچه‌سازي اقدامات اجرايي، بهره‌گيري بهينه از ظرفيت‌هاي موجود در تخصيص فضاهاي اداري و كاهش هزينه‌هاي مربوط، مفاد مصوبه شماره 7539/206 مورخ 1390/4/1 شورا را به شرح زير اصلاح و تصويب نمود:
1ـ بند (الف) ماده (2) مصوبه، موضوع تركيب اعضاي كارگروه ساماندهي فضاها و ساختمان‌هاي اداري به شرح زير تعيين مي‌گردد:
ـ رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور: رئيس كارگروه
ـ معاون اجرايي رئيس جمهور
ـ وزير امور اقتصادي و دارايي
ـ وزير راه و شهرسازي
ـ وزير كشور
ـ معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور: دبير كارگروه
ـ بالاترين مقام اجرايي دستگاه ذيربط
2ـ متن زير به تبصره (3) ماده (2) اضافه مي‌شود:
دبيرخانه كارگروه مذكور در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان مستقر مي‌باشد.
3ـ متن ذيل جايگزين ماده 3 مصوبه مي‌شود:
ماده3ـ
الف) وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است طي مدت 6 ماه از تاريخ ابلاغ اين مصوبه نسبت به ورود و تكميل اطلاعات سامانه «املاك دستگاه‌هاي اجرايي» (مصوب هفتمين جلسه كميسيون توسعه دولت الكترونيك)، به منظور ثبت اراضي، املاك، ساختمان‌ها، زمين و فضاهاي اداري در اختيار يا در تصرف دستگاه‌هاي اجرايي، با امكان دسترسي برخط براي اخذ گزارش‌هاي لازم توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، اقدام نمايد.
ب) كليه دستگاه‌هاي اجرايي مشمول ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مكلفند طي مدت 6 ماه از تاريخ ابلاغ اين مصوبه اطلاعات مربوط به كليه املاك؛ اعم از داراي سند يا فاقد سند مالكيت، اجاري، وقفي، ملكي، و ... را در سامانه مذكور ثبت نمايند.
ج) ذيحسابان و مديران امور مالي دستگاه‌ها موظفند پس از گذشت 6 ماه از تاريخ ابلاغ اين مصوبه، پرداخت هرگونه هزينه‌هاي ذيربط نظير: آب، برق، گاز، تلفن و تعميرات جاري و تجهيز آن‌ها براي املاك و فضاهاي اداري در اختيار دستگاه‌ها را منوط به اخذ كد رهگيري از سامانه مذكور نمايند.
4ـ در تبصره ماده (4) و در ماده (6) عبارت «سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور»، جايگزين عبارت «معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور» مي‌شود.
5 ـ ماده 5 مصوبه حذف مي‌شود.
6 ـ در ماده (6) عبارت «وزارت راه و شهرسازي» جايگزين عبارت «وزارت مسكن و شهرسازي» مي‌شود.
رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي اداري ـ حسن روحاني


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه