عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20717
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/2/4
  • دستگاه مجری:[وزارت آموزش و پرورش][سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور][وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي ]
مصوبه‌‌ شماره 7147/ت51516هـ هيئت وزيران در تاریخ 1395/1/26

اصلاح ماده (9) آيين‌نامه همكاري وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مراكز توليدي و آموزشي در اجراي نظام جديد آموزش متوسطه

وزارت آموزش و پرورش
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي
سازمان مديريت و برنامهريزي کشور
هيأت وزيران در جلسه 1395/1/22 به پيشنهاد شماره 211470 مورخ 1393/10/22 وزارت آموزش و پرورش و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب کرد:
ماده (9) آييننامه همكاري وزارتخانهها، سازمانها و مراكز توليدي و آموزشي در اجراي نظام جديد آموزش متوسطه، موضوع تصويب نامه شماره 27763/ت444هـ مورخ 1371/9/28 به شرح زير اصلاح ميشود:
ماده 9ـ همه ساله اعتبار مورد نياز جهت آموزش مهارت توسط مراکز موضوع بندهاي (ج)، (د) و (هـ) ماده (3) اين آييننامه متناسب با توسعه متوازن اين آموزشها تأمين و در رديف مستقلي ذيل اعتبارات وزارت آموزش و پرورش قرار ميگيرد و براي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي (سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور) که مکلف به توليد استانداردهاي مهارتآموزي، همکاري در برنامه‏ريزي، اجراي اين آموزشها، برگزاري آزمونهاي مهارتي و صدور گواهينامههاي مهارتي تحت پوشش خود است، اعتبارات لازم با هماهنگي وزارت آموزش و پرورش (براساس گزارش سالانه اين وزارتخانه) ذيل رديف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي (سازمان آموزش فني و حرفهاي كشور) پيش‏بيني مي‌شود.
تبصـره1ـ وزارت آمـوزش و پـرورش مي‏تـوانـد عـلاوه بـر مـراکـز غيردولتـي موضـوع مـاده (3) اين آييننـامـه، بـا سـايـر مـراکز غير دولتـي و خصـوصـي داراي مجـوز از مـراجـع مـربـوط بـا رعـايت مـاده (5) ايـن آيين‌نامه و نيـز سـايـر قـوانين و مقـررات مـربـوط در سقف اعتبـارات مصـوب همکاري نمايـد.
تبصره 2ـ كارگروهي متشكل از دستگاههاي اجرايي ذيربط با مسئوليت وزارت آموزش و پرورش تشكيل و نسبت به محاسبه و پيشنهاد هزينه سرانه آموزشهاي مهارتي به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور جهت درج در لوايح بودجه سنواتي کل کشور اقدام مينمايد.
معاون اول رئيس‎جمهور ـ اسحاق جهانگيري


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه