عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20717
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/2/4
  • دستگاه مجری:[وزارت امور اقتصادي و دارايي][سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور][وزارت صنعت، معدن و تجارت]
مصوبه‌‌ شماره 8241/ت51618هـ هيئت وزيران در تاریخ 1395/1/29

اصلاح جزء (الف) بند (3) تصويب‌نامه شماره 76254/ت36095 هـ مورخ 1388/4/10

وزارت امور اقتصادي و دارايي
وزارت صنعت، معدن و تجارت
سازمان مديريت و برنامهريزي کشور
هيأت وزيران در جلسه 1395/1/25 به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي کشور با همکاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (ذ) ماده (132) اصلاحي
قانون ماليات‌هاي مستقيم ـ مصوب 1394 ـ تصويب کرد:
جزء (الف) بند (3) تصويب‌نامه شماره 76254/ت36095هـ مورخ 1388/4/10 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
1ـ فهرست ضميمه تصويبنامه شماره 21372/ت28893هـ مورخ 1382/4/31 و فهرست مناطق توسعه نيافته موضوع تبصره (3) ماده (2) تصويبنامه شماره 10733/ت22957هـ مورخ 1379/3/21 و مصوبات مشابه در مورد واحدهاي صنعتي و معدني موضوع ماده (132) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم همچنان تا پايان ده سال ملاک عمل خواهد بود.
2ـ اين تصويبنامه جايگزين تصويب‌نامه شماره 132548/ت51618هـ مورخ 1394/10/12 ميشود.
معاون اول رئيس‎جمهور ـ اسحاق جهانگيري


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه