عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20717
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/2/4
  • دستگاه مجری:[وزارت امور خارجه][وزارت كشور][وزارت امور اقتصادي و دارايي][وزارت اطلاعات][سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور][وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات][سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري][وزارت صنعت، معدن و تجارت]
مصوبه‌‌ شماره 7406/ت52684هـ هيئت وزيران در تاریخ 1395/1/28

اصلاح بند (1) تصويب‌نامه شماره 62785/ت51212هـ مورخ 1394/5/18

وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت امورخارجه
وزارت اطلاعات ـ وزارت کشور
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
وزارت صنعت، معدن و تجارت
سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
سازمان مديريت و برنامهريزي کشور
هيأت وزيران در جلسه 1395/1/25 به پيشنهاد شماره 168716/21 ـ 12803 مورخ 1394/9/7 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب کرد:
در بند (1) تصويبنامه شماره 62785/ت51212هـ مورخ 1394/5/18 عبارت «، سازمان سرمايهگذاري و کمکهاي اقتصادي و فني ايران» قبل از عبارت «و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران» اضافه ميشود:
معاون اول رئيس‎جمهور ـ اسحاق جهانگيري


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه