عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20717
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/2/4
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور][وزارت امور اقتصادي و دارايي][وزارت اطلاعات]
مصوبه‌‌ شماره 7404/ت52956هـ هيئت وزيران در تاریخ 1395/1/28

الحاق تبصره (2) به ماده (3) آيين‌نامه اجرايي موضوع ماده (46)قانون محاسبات عمومي كشور

وزارت امور اقتصادي و دارايي
وزارت کشور
وزارت اطلاعات
هيأت وزيران در جلسه 1395/1/25 به پيشنهاد شماره 231473/51 مورخ 1394/12/8 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب کرد:
متن زيـر بـه عنـوان تبصـره (2) به مـاده (3) آييننامه اجرايـي مـوضـوع ماده (46) قانون محاسبات عمومي کشور، موضوع تصويبنامه شماره 4444/ت409 مورخ 1368/4/28 الحاق و عنوان تبصره (2) ماده يادشده، موضـوع تصويبنامه شمــاره 62358/ت52228هـ مــورخ 1394/5/18 بــه تبصــره (3) اصــلاح مي‌شود:
تبصره 2ـ چـاپخـانـه در راستـاي سيـاستهـاي کلـي اقتصـاد مقاومتـي مي‌توانـد با نظر هيـأت براي چـاپ و توليـد کارت هوشمنـد ملـي از همـکاري وزارت اطـلاعــات و ســايــر امــکانــات و تـوانمنـديهـاي داخلــي استفـاده نمـايـد.
معاون اول رئيس‎جمهور ـ اسحاق جهانگيري


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه