عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20717
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/2/4
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور][وزارت نفت][سازمان حفاظت محيط زيست][معاونت اجرايي رئيس جمهور][سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور][وزارت صنعت، معدن و تجارت][وزارت راه و شهرسازي][سازمان ملي استاندارد ايران]
مصوبه‌‌ شماره 7146/ت49208هـ هيئت وزيران در تاریخ 1395/1/26

الحاق تبصره (4) به جزء (د) بند (3) تصويب‌نامه شماره 92308/ت40587 ك مورخ1387/6/7

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت راه و شهرسازي
وزارت كشور ـ وزارت نفت ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور
سازمان حفاظت محيط زيست ـ سازمان ملي استاندارد ايران
معاونت اجرايي رييس‌جمهور
هيأت وزيران در جلسه 1395/1/22 به پيشنهاد شماره 9490750=12 ـ 1208ـ4/13 مورخ 1394/4/23 نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب کرد:
1ـ متن زير به عنوان تبصـره (4) بـه جـزء (د) بنـد (3) تصـويب‌نـامـه شمـاره 92308/ت40587ک مورخ 1387/6/7 اضافه مي‌شود:
تبصره 4ـ تعيين مصرف سوخت خودروهاي ديزلي بر حسب ليتر بر کيلومتر و اعلام آن به سازمان ملي استاندارد ايران بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت مي‌باشد.
2ـ در ستـون اول رديـف اول جـدول بنـد (1) تصـويب‌نـامـه شمـاره 126653/ت49208هـ مورخ 1392/7/14 عبارت «انواع خودروهاي سواري (موضوع بندهاي (الف)، (ب) و (پ) رديف (51) ماده (1) آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي ـ مصوب 1384 ـ ) و وانت وارداتي» جايگزين عبارت «سواري، ون و وانت وارداتي» و در ستون دوم رديف دوم جدول يادشده عبارت «بيش از» حذف مي‌شود.
معاون اول رئيس‎جمهور ـ اسحاق جهانگيري


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه