عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20717
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/2/4
  • تعداد مواد:8
  • دستگاه مجری:[وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي][سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور][وزارت علوم، تحقيقات و فناوري][بنياد شهيد و امور ايثارگران]
مصوبه‌‌ شماره 8246/ت50558هـ هيئت وزيران در تاریخ 1395/1/29

آييننامه اجرايي تبصره ماده (66) قانون جامع خدماترساني به ايثارگران

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
بنياد شهيد و امور ايثارگران
سازمان مديريت و برنامهريزي کشور
هيأت وزيران در جلسه 1395/1/25 به پيشنهاد بنياد شهيد و امور ايثارگران با همکاري وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و به استناد تبصره ماده (66) قانون جامع خدماترساني به ايثارگران ـ مصوب 1391ـ آيين‌نامه اجرايي تبصره ماده يادشده را به شرح زير تصويب کرد:

ماده1ـ در اين آييننامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار ميروند: الف ـ [...ادامه]

ماده2ـ دانشگاهها و موسسات آموزش عالي موظفند با رعايت مفاد اين آييننامه در هر نيمسال تحصيلي نسبت [...ادامه]

ماده3ـ تعداد نيمسالهاي پرداخت شهريه متناسب با آييننامههاي آموزشي مربوط در مقاطع تحصيلي به شرح زير [...ادامه]

ماده4ـ شهريه مشموليني که براساس ضوابط مندرج در آييننامه آموزشي دانشگاهها و موسسات آموزشعالي در مقاطع تحصيلي [...ادامه]

ماده5 ـ شهريه تحصيلي مشمولين شاغل به تحصيل در واحدهاي پرديس خودگردان و بينالملل داخل دانشگاههاي دولتي يا [...ادامه]

ماده6 ـ مفاد اين آييننامه شامل دانشجويان تبديل از خارج به داخل در صورت انتقال به دانشگاه دولتي [...ادامه]

ماده7ـ بنياد موظف است اعتبارات مورد نياز اجراي اين آييننامه را براساس اطلاعات مربوط به مشمولين (شامل [...ادامه]

ماده8 ـ مسئوليت نظارت بر حسن اجراي اين آييننامه بر عهده بنياد است و وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و [...ادامه]


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه