عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20717
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/2/4
  • تعداد مواد:8
  • دستگاه مجری:[وزارت نيرو][وزارت نفت][سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور][وزارت جهاد كشاورزي][وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات][وزارت صنعت، معدن و تجارت]
مصوبه‌‌ شماره 7411/ت49810هـ هيئت وزيران در تاریخ 1395/1/28

آيين‌نامه اجرايي ماده (25) قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت جهادکشاورزي
وزارت نفت ـ وزارت نيرو ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
سازمان مديريت و برنامهريزي کشور
هيأت وزيران در جلسه 1395/1/18 به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزي، نفت، نيرو و ارتباطات و فناوري اطلاعات و به استناد ماده (25) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار ـ مصوب1390ـ آييننامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب کرد:

ماده1ـ در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار ميروند: الف ـ [...ادامه]

ماده2ـ کليه شرکتهاي ارايه‌دهنده خدمات موظفند متن قراردادهاي تأمين خدمات به واحدهاي توليدي را به گونه‌اي تنظيم [...ادامه]

ماده3ـ قطع خدمات واحدهاي توليدي در شرايط غير اضطراري و پيش‌بيني شده در قرارداد مجاز نميباشد. [...ادامه]

ماده4ـ چنانچه در شرايط عادي خدمات واحدهاي توليدي قطع شود، شرکت‌هاي ارايه‌دهنده خدمات موظفند براساس قراردادهاي منعقده [...ادامه]

ماده5 ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور همه ساله اعتبار لازم براي جبران خسارت شرکتهاي ارايه‌دهنده خدمات، ناشي [...ادامه]

ماده6 ـ شرکتهاي ارايه‌دهنده خدمات مي‌توانند براي ايفاي تمام يا بخشي از تعهدات خود ناشي از اجراي اين [...ادامه]

ماده7ـ واحدهاي توليدي که به لحاظ آسيب‌پذيري تجهيزات و يا مسايل ايمني ناشي از قطع خدمات متحمل [...ادامه]

ماده8 ـ واحدهاي توليدي که مشمول دريافت خسارت مي‌شوند، در صورتي که بدهي به شرکت ارايه‌دهنده خدمات داشته [...ادامه]


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه