عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20717
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/2/4
  • دستگاه مجری:[بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران]
مصوبه‌‌ شماره 8014 ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در تاریخ 1395/1/29

تصويب‌نامه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي با موضوع: تعيين بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به عنوان دستگاه مسئول اجراي پروژه‌هاي اولويت‌دار براي اجراء در سال 1395بانك مركزي جمهوري اسلامي
ايران«ستاد فرماندهي اقتصاد
مقاومتي» در جلسه مورخ 1395/1/16 (هجدهمين جلسه) به استناد مفاد مصوبه شماره
85001/ت52442هـ مورخ 1394/6/31 هيأت وزيران و در راستاي اجراي منويات مقام معظم
رهبري (مدظله‌العالي) در سال 1395 كه توسط معظم‌له به عنوان سال «اقتصاد مقاومتي،
اقدام و عمل» نامگذاري شده است، پس از بحث و بررسي درخصوص پروژه‌هاي پيشنهادي
كارگروه‌هاي برنامه‌هاي ملي اقتصاد مقاومتي براي اجراء در سال 1395، تصويب نمود:الف) «بانك مركزي جمهوري
اسلامي ايران» به عنوان «دستگاه مجري» مسئول
اجراي پروژه‌هاي اولويت‌دار به شرح ذيل براي اجراء در سال 1395 تعيين مي‌گردد:

mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-language:AR-SA;font-weight:bold" lang="AR-SA">رديفmso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-language:AR-SA;font-weight:bold" lang="AR-SA">عنوان پروژهmso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-language:AR-SA;font-weight:bold" lang="AR-SA">عنوان برنامه ملي"Times New Roman";position:relative;top:-1.0pt;mso-text-raise:1.0pt;
mso-bidi-language:AR-SA" lang="AR-SA">1mso-hansi-font-family:"Times New Roman";position:relative;top:-1.0pt;
mso-text-raise:1.0pt;mso-bidi-language:AR-SA" lang="AR-SA">مركز كنترل نظارت اعتباري (مكنا)"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Roman";position:relative;
top:-1.0pt;mso-text-raise:1.0pt;mso-bidi-language:AR-SA" lang="AR-SA">سياست‌هاي پولي و
ارزي"Times New Roman";position:relative;top:-1.0pt;mso-text-raise:1.0pt;
mso-bidi-language:AR-SA" lang="AR-SA">2mso-hansi-font-family:"Times New Roman";position:relative;top:-1.0pt;
mso-text-raise:1.0pt;mso-bidi-language:AR-SA" lang="AR-SA">انتظام‌بخشي بازار پول با
ساماندهي موسسات غيرمجازmso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Roman";
position:relative;top:-1.0pt;mso-text-raise:1.0pt;mso-bidi-language:AR-SA" lang="AR-SA">سياست‌هاي
پولي و ارزي"Times New Roman";position:relative;top:-1.0pt;mso-text-raise:1.0pt;
mso-bidi-language:AR-SA" lang="AR-SA">3mso-hansi-font-family:"Times New Roman";position:relative;top:-1.0pt;
mso-text-raise:1.0pt;mso-bidi-language:AR-SA" lang="AR-SA">يكسان‌سازي نرخ ارزmso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Roman";
position:relative;top:-1.0pt;mso-text-raise:1.0pt;mso-bidi-language:AR-SA" lang="AR-SA">سياست‌هاي
پولي و ارزي"Times New Roman";position:relative;top:-1.0pt;mso-text-raise:1.0pt;
mso-bidi-language:AR-SA" lang="AR-SA">4mso-hansi-font-family:"Times New Roman";position:relative;top:-1.0pt;
mso-text-raise:1.0pt;mso-bidi-language:AR-SA" lang="AR-SA">اصلاح نظام بانكي و پوليmso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Roman";
position:relative;top:-1.0pt;mso-text-raise:1.0pt;mso-bidi-language:AR-SA" lang="AR-SA">سياست‌هاي
پولي و ارزي"Times New Roman";position:relative;top:-1.0pt;mso-text-raise:1.0pt;
mso-bidi-language:AR-SA" lang="AR-SA">5mso-hansi-font-family:"Times New Roman";position:relative;top:-1.0pt;
mso-text-raise:1.0pt;mso-bidi-language:AR-SA" lang="AR-SA">جذب 10 ميليارد دلار منابع مالي
خارجي (فاينانس)mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Roman";
position:relative;top:-1.0pt;mso-text-raise:1.0pt;mso-bidi-language:AR-SA" lang="AR-SA">پيش‌برد
برون‌گرايي اقتصاد (توسعه صادرات غيرنفتي)


 ب)
اجراي موارد زير توسط «دستگاه مجري» براي عملياتي نمودن پروژه‌هاي مندرج
در بند (الف) ضروري است:1)
پروژه‌هاي مصوب براي اجراء در سال 1395 مي‌بايست توسط «دستگاه مجري» با اولويت و
در چارچوب «نظام يكپارچه پيشبرد و پايش اقتصاد مقاومتي» اجراء و تكميل شوند. بديهي
است كليه مسئوليت‌ها از زمان ابلاغ تا اتمام پروژه برعهده «دستگاه مجري» خواهد
بود.2)
«دستگاه مجري»، با قيد فوريت حداكثر ظرف مدت دو روز براي تسريع در اجراي هريك از
آنها نسبت به صدور حكم براي معاون و يا معاونين ذيربط خود به عنوان مجري اقدام و
به دبيرخانه ستاد معرفي نمايد.3)
مجري منصوب از سوي وزير و يا بالاترين مقام «دستگاه مجري»، موظف است ظرف مدت يك
هفته پس ابلاغ اين مصوبه براي هريك از پروژه‌ها در چارچوب منشور پروژه مندرج در
«نظام يكپارچه پيشبرد و پايش اقتصاد مقاومتي»، «برنامه عملياتي» تهيه و پس از
تأييد رئيس دستگاه اجرايي به دبيرخانه ستاد ارائه نمايد.4)
تأمين منابع مالي لازم براي اجراي هريك از پروژه‌هاي مصوب برعهده «دستگاه مجري» مي‌باشد
و مجري مي‌بايست در چارچوب اعتبارات، وظايف و اختيارات دستگاه مجري، كليه اقدامات
لازم را براي تأمين مالي پروژه به نحوي به عمل آورد كه پروژه طبق زمانبندي مصوب
اجراء شود.5)
«دستگاه مجري» موظف است هر دو هفته يكبار به طور مستمر، گزارش اقدامات به عمل آمده
براي اجراي هريك از پروژه‌ها و عملكرد را در چارچوب «نظام يكپارچه پيشبرد و پايش
اقتصاد مقاومتي» و شاخص‌هاي مصوب ستاد به دبيرخانه ستاد گزارش نمايد.ج)
كليه دستگاه‌هاي اجرايي موظف به انجام همكاري‌هاي لازم با «دستگاه مجري» براي
اجراي پروژه‌هاي اولويت‌دار «مصوب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي» براي اجراء در
سال 1395 مي‌باشند. طراحي سازوكار لازم براي تحقق همكاري‌هاي مشترك با ساير دستگاه‌ها
بر عهده «دستگاه مجري» است.د)
اجراي هريك از پروژه‌ها براساس «نظام يكپارچه پيشبرد و پايش اقتصاد مقاومتي»
و مصوبات ستاد، توسط دبيرخانه ستاد مورد پايش قرار مي‌گيرد.
براي نظارت بر اجراء و حصول اطمينان از پيشرفت پروژه‌هاي مصوب، بازديدهاي ميداني
به صورت اتفاقي حسب مورد توسط دبيرخانه انجام خواهد شد و پس از ارزيابي عملكرد،
تشويق و يا تنبيه مجري در دستور كار ستاد قرار مي‌گيرد.هـ)
دبيرخانه ستاد پس از بررسـي گزارش‌هاي واصلـه از «دستگاه مجـري و مستندات مربوط،
موضوع را جهت پيگيري اجراي پروژه، رسيدگي به نحوه اجراء و بررسي مشكلات و اتخاذ
تصميمات مقتضي براي پيشبرد پروژه، در دستور كار «نشست سه جانبه رئيس ستاد، دستگاه
مجري و دبيرخانه ستاد» كه به صورت هفتگي تشكيل مي‌شود، قرار مي‌دهد.٭
لازم است نتيجه اقدامات انجام يافته در ارتباط با مصوبات ابلاغي به اينجانب گزارش
شود.معاون اول
رئيس جمهور ـ اسحاق جهانگيري