عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20717
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/2/4
  • دستگاه مجری:[سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور]
مصوبه‌‌ شماره 7895 ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در تاریخ 1395/1/29

تصويب‌نامه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي با موضوع تعيين سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به عنوان دستگاه مسئول اجراي پروژه‌هاي اولويت‌دار براي اجرا در سال 1395سازمان
مديريت و برنامه‌ريزي كشور«ستاد
فرماندهي اقتصاد مقاومتي» در جلسه مورخ 1395/1/16 (هجدهمين جلسه) به استناد مفاد
مصوبه شماره 85001/ت52442هـ مورخ 1394/6/31 هيأت وزيران و در راستاي اجراي منويات
مقام معظم رهبري (مدظله العالي) در سال 1395 كه توسط معظم‌له به عنوان سال «اقتصاد
مقاومتي، اقدام و عمل» نامگذاري شده است، پس از بحث و بررسي در خصوص پروژه‌هاي
پيشنهادي كارگروه‌هاي برنامه‌هاي ملي اقتصاد مقاومتي براي اجرا در سال 1395، تصويب
نمود:الف)
«سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور» به عنوان «دستگاه مجري» مسئول اجراي
پروژه‌هاي اولويت‌دار به شرح ذيل براي اجرا در سال 1395
تعيين مي‌گردد: 

mso-hansi-font-family:"Times New Roman";position:relative;top:-2.0pt;
mso-text-raise:2.0pt;letter-spacing:-.2pt;font-weight:bold" lang="FA">رديفmso-hansi-font-family:"Times New Roman";position:relative;top:-2.0pt;
mso-text-raise:2.0pt;letter-spacing:-.2pt;font-weight:bold" lang="FA">عنوان پروژهmso-hansi-font-family:"Times New Roman";position:relative;top:-2.0pt;
mso-text-raise:2.0pt;letter-spacing:-.2pt;font-weight:bold" lang="FA">عنوان برنامه مليmso-hansi-font-family:"Times New Roman";position:relative;top:-1.5pt;
mso-text-raise:1.5pt;letter-spacing:-.2pt" lang="FA">1mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Roman";
position:relative;top:-1.5pt;mso-text-raise:1.5pt;letter-spacing:-.3pt" lang="FA">طراحي
مدل جامع استقرار نظام بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد"Times New Roman";position:relative;top:-1.5pt;mso-text-raise:1.5pt;
letter-spacing:-.5pt" lang="FA">برقراري انضباط مالي در بخش عمومي و قطع وابستگي بودجه به
نفتmso-hansi-font-family:"Times New Roman";position:relative;top:-1.5pt;
mso-text-raise:1.5pt;letter-spacing:-.2pt" lang="FA">2mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Roman";
position:relative;top:-1.5pt;mso-text-raise:1.5pt;letter-spacing:-.3pt" lang="FA">اصلاح
ساختار كلان دولت"Times New Roman";position:relative;top:-1.5pt;mso-text-raise:1.5pt;
letter-spacing:-.5pt" lang="FA">برقراري انضباط مالي در بخش عمومي و قطع وابستگي بودجه به
نفتmso-hansi-font-family:"Times New Roman";position:relative;top:-1.5pt;
mso-text-raise:1.5pt;letter-spacing:-.2pt" lang="FA">3mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Roman";
position:relative;top:-1.5pt;mso-text-raise:1.5pt;letter-spacing:-.3pt" lang="FA">اصلاح
نظام اداري و استقرار دولت الكترونيك"Times New Roman";position:relative;top:-1.5pt;mso-text-raise:1.5pt;
letter-spacing:-.5pt" lang="FA">برقراري انضباط مالي در بخش عمومي و قطع وابستگي بودجه به
نفتmso-hansi-font-family:"Times New Roman";position:relative;top:-1.5pt;
mso-text-raise:1.5pt;letter-spacing:-.2pt" lang="FA">4mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Roman";
position:relative;top:-1.5pt;mso-text-raise:1.5pt;letter-spacing:-.2pt" lang="FA">اصلاح
نظام درآمد ـ هزينه استان‌ها"Times New Roman";position:relative;top:-1.5pt;mso-text-raise:1.5pt;
letter-spacing:-.5pt" lang="FA">برقراري انضباط مالي در بخش عمومي و قطع وابستگي بودجه به
نفتmso-hansi-font-family:"Times New Roman";position:relative;top:-1.5pt;
mso-text-raise:1.5pt;letter-spacing:-.2pt" lang="FA">5mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Roman";
position:relative;top:-1.5pt;mso-text-raise:1.5pt;letter-spacing:-.3pt" lang="FA">واگذاري
2500 طرح ملي و استاني نيمه‌تمام عمراني به بخش
mso-hansi-font-family:"Times New Roman";position:relative;top:-1.5pt;
mso-text-raise:1.5pt;letter-spacing:-.2pt" lang="FA"> غير دولتي"Times New Roman";position:relative;top:-1.5pt;mso-text-raise:1.5pt;
letter-spacing:-.5pt" lang="FA">مردمي كردن اقتصاد


ب)
اجراي موارد زير توسط «دستگاه مجري» براي عملياتي نمودن پروژه‌هاي مندرج
در بند (الف) ضروري است:1)
پروژه‌هاي مصوب براي اجرا در سال 1395 مي‌بايست توسط «دستگاه مجري» با
اولويت و در چارچوب «نظام يكپارچه پيشبرد و پايش اقتصاد
مقاومتي» اجرا و تكميل شوند. بديهي است كليه مسئوليت‌ها از زمان ابلاغ تا اتمام
پروژه بر عهده «دستگاه مجري» خواهد بود.2)
«دستگاه مجري»، با قيد فوريت حداكثر ظرف مدت دو روز براي تسريع در اجراي هر يك از
آنها نسبت به صدور حكم براي معاون و يا معاونين ذيربط خود به عنوان مجري اقدام و
به دبيرخانه ستاد معرفي نمايد.3)
مجري منصوب از سوي وزير و يا بالاترين مقام «دستگاه مجري»، موظف است ظرف مدت يك
هفته پس از ابلاغ اين مصوبه براي هر يك از پروژه‌ها در چارچوب منشور پروژه مندرج
در «نظام يكپارچه پيشبرد و پايش اقتصاد مقاومتي»، «برنامه عملياتي» تهيه و پس از
تأييد رئيس دستگاه اجرايي به دبيرخانه ستاد ارائه نمايد.4)
تأمين منابع مالي لازم براي اجراي هر يك از پروژه‌هاي مصوب بر عهده «دستگاه مجري»
مي‌باشد و مجري مي‌بايست در چارچوب اعتبارات، وظايف و اختيارات دستگاه مجري، كليه
اقدامات لازم را براي تأمين مالي پروژه به نحوي به عمل آورد كه پروژه طبق زمانبندي
مصوب اجرا شود.5)
«دستگاه مجري» موظف است هر دو هفته يكبار به طور مستمر، گزارش اقدامات به
عمل آمده براي اجراي هر يك از پروژه‌ها و عملكرد را در
چارچوب «نظام يكپارچه پيشبرد
و
پايش اقتصاد مقاومتي» و شاخص‌هاي مصوب ستاد به دبيرخانه ستاد گزارش نمايد.ج)
كليه دستگاه‌هاي اجرايي موظف به انجام همكاري‌هاي لازم با «دستگاه مجري»
براي اجراي پروژه‌هاي اولويت‌دار «مصوب ستاد فرماندهي
اقتصاد مقاومتي» براي اجرا در
سال
1395 مي‌باشند. طراحي ساز و كار لازم براي تحقق همكاري‌هاي مشترك با ساير دستگاه‌ها
بر عهده «دستگاه مجري» است.د)
اجراي هر يك از پروژه‌ها بر اساس «نظام يكپارچه پيشبرد و پايش اقتصاد مقاومتي»
و مصوبات ستاد، توسط دبيرخانه ستاد مورد پايش قرار مي‌گيرد.
براي نظارت بر اجرا و حصول اطمينان از پيشرفت پروژه‌هاي مصوب، بازديدهاي ميداني به
صورت اتفاقي حسب مورد توسط دبيرخانه انجام خواهد شد و پس از ارزيابي عملكرد، تشويق
و يا تنبيه مجري در دستور كار ستاد قرار مي‌گيرد.هـ)
دبيرخانه ستاد پس از بررسي گزارش‌هاي واصله از «دستگاه مجري» و مستندات
مربوط، موضوع را جهت پيگيري اجراي پروژه، رسيدگي به نحوه
اجرا و بررسي مشكلات و اتخاذ

تصميمات مقتضي براي پيشبرد پروژه، در دستور كار «نشست سه جانبه رئيس ستاد،
دستگاه مجري و دبيرخانه ستاد» كه بصورت هفتگي تشكيل مي‌شود،
قرار مي‌دهد.٭
لازم است نتيجه اقدامات انجام يافته در ارتباط با مصوبات ابلاغي به اينجانب گزارش
شود.معاون اول
رئيس‎جمهور ـ اسحاق جهانگيري