عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20717
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/2/4
  • دستگاه مجری:[وزارت امور اقتصادي و دارايي][وزارت نيرو][بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران][سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور][وزارت صنعت، معدن و تجارت]
مصوبه‌‌ شماره 7144/ت51347هـ هيئت وزيران در تاریخ 1395/1/26

تصويب‌نامه در خصوص صدور پروانه توليد جديد يا افزايش ظرفيت خطوط توليد موجود لامپ‌هاي التهابي رشته‌اي بالاي (40) وات

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
وزارت نيرو ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه 1395/1/22 به پيشنهاد شماره 187350/60 مورخ 1393/9/6 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب کرد:
1ـ صدور پروانه توليد جديد يا افزايش ظرفيت خطوط توليد موجود لامپ‌هاي التهابي رشته‌اي بالاي (40) وات و همچنين ثبت سفارش و ورود لامپ‌هاي التهابي رشته‌اي از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين تصويب‌نامه ممنوع بوده و گمرك جمهوري اسلامي ايران موظف است از ترخيص لامپ‌هاي مذكور جلوگيري كند. همچنين واردات لامپ‌هاي پربازده صرفاً با برچسب انرژي حداقل B مجاز است.
2ـ بانك صنعت و معدن با رعايت قوانين و مقررات مربوط و پس از تصويب مرجع ذي‌صلاح، موظف است نسبت به اعطاي تسهيلات لازم به منظور تغيير خطوط توليد لامپ‌هاي التهابي رشته‌اي بالاي (40) وات به لامپ‌هاي پربازده با برچسب انرژي حداقل B (موضوع استاندارد شماره 7341 تحت عنوان «لامپ‌هاي الكتريكي ـ تعيين معيار مصرف انرژي و دستورالعمل برچسب انرژي») و اصلاحات بعدي آن اقدام نمايد، به نحوي كه خطوط مذكور ظرف هشت ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين تصويب‌نامه جمع‌آوري شوند.
تبصره1ـ يارانه سود و كارمزد تسهيلات پرداختي موضوع اين بند به ميزان ساليانه (8) واحد درصد توسط سازمان بهره‌وري انرژي ايران (سابا) از محل اعتبارات طرح يارانه سود تسهيلات و وجوه اداره‌شده براي‌كاهش شدت انرژي (موضوع تصويب‌نامه شماره 212343/ت41029هـ مورخ 1387/11/15) و از طريق انعقاد قرارداد با عامليت بانك صنعت و معدن، تأمين و متناسب با زمان بازپرداخت، در اختيار بانك عامل قرار مي‌گيرد. بانك صنعت و معدن موظف است طرح‌هاي مربوط به پروژه‌هاي موضوع اين بند را ظرف چهار هفته بررسي و نتيجه را به متقاضي اعلام كند.
تبصره2ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است در پايان مهلت مقرر در اين بند، پروانه توليدكنندگان لامپ‌هاي التهابي رشته‌اي بالاي (40) وات را در خصوص توليد لامپ‌هاي مذكور لغو كند.
3ـ از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين تصويب‌نامه، خريد لامپ‌هاي التهابي رشته‌اي بالاي (40) وات توسط دستگاه‌هاي دولتي ممنوع است.
4ـ وزارت نيرو موظف است اقدامات لازم را براي فرهنگ‌سازي به منظور كاهش ميزان استفاده از لامپ‌هاي التهابي رشته‌اي اتخاذ كند.
5 ـ توليدكنندگان لامپ‌هاي التهابي رشته‌اي موظفند ضمن رعايت مفاد اين تصويب‌نامه، مضرات استفاده از اين لامپ‌ها را به پيشنهاد سازمان بهره‌وري انرژي ايران (سابا) و متناسب با سطح بسته‌بندي محصولات بر روي آنها درج نمايند.
6 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ضمن نظارت بر حسن اجراي اين تصويب‌نامه، نسبت به ارايه گزارش مربوط در فواصل سه ماهه به كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست و در پايان دوره هشت ماهه به هيأت وزيران اقدام نمايد.
7ـ اين تصويب‌نامه جايگزين تصويب‌نامه شماره 50064/ت48065ك مورخ 1391/3/16 مي‌شود.
معاون اول رئيس‎جمهور ـ اسحاق جهانگيري


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه