عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20717
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/2/4
  • دستگاه مجری:[وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي][وزارت علوم، تحقيقات و فناوري]
مصوبه‌‌ شماره 7817/ت49719هـ هيئت وزيران در تاریخ 1395/1/28

تصويب‌نامه درخصوص تعيين تعرفه‌هاي خدمات بهداشت محيط و حرفه‌ايوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکيوزارت علوم، تحقيقات و فناوري Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:
minor-bidi" lang="FA">هيأت
وزيران در جلسه 1395/1/25 به پيشنهاد مشترک وزارتخانه­هاي بهداشت،
درمان و آموزش پزشکي و علوم، تحقيقات و فناوري و به استناد
جزء (1) بند (الف) ماده (25)

قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ـ مصوب 1373ـ تصويب
کرد:تعرفه­هاي
خدمات بهداشت محيط و حرفه­اي به شرح جداول پيوست که به مهر دفتر هيأت دولت تأييد
شده است، تعيين مي­شود.معاون اول
رئيس‎جمهور ـ اسحاق جهانگيري 


گروه 1 : تعرفه‌هاي
خدمات کارگاهي : نمونه برداري بهداشت محيط و حرفه‌ايرديفعنوان خدمتنرخ تعرفه (ريال)1نمونه‌برداري
از هواي محيط كار با پمپ نمونه برداري فردي (به ازاء هر نمونه)500ر672نمونه‌برداري
از هواي محيط كار با سيلکون فلزي و پمپ نمونه‌برداري فردي
(به
ازاء هر نمونه)000ر693نمونه‌برداري
از هواي محيط كار با پمپ نمونه‌برداري محيطي (به ازاء هرنمونه)500ر704نمونه‌برداري
فردي از هواي محيط كار با كاسكيدايمپكتور000ر925نمونه‌برداري
از بيوآئروسول‌ها000ر906نمونه
بردار پسيو000ر307نمونه‌برداري
از منابع آب، شبکه‌هاي آب آشاميدني، استخرهاي شنا و نمونه‌برداري از فاضلاب جهت
انجام آزمايشات ميکروبي و شيميايي (به ازاء هر نمونه)500ر678نمونه‌برداري
از مواد غذايي براي انجام آزمايش (به ازاء هر نمونه)000ر1509تعيين
غلظت آلاينده‌ها با استفاده از دتکتورتيوپ (لوله آشكارساز) و پمپ نمونه‌برداري
کوتاه‌مدت (به ازاء هر لوله آشكارساز مصرفي)000ر6010 تعيين غلظت آلاينده‏ها با استفاده از
دتکتورتيوپ (لوله آشكارساز) نمونه‏برداري (طولاني‏مدت) (به ازاء هر لوله
آشكارساز مصرفي)000ر60  ٭ قيمت هر واحد محيط
جاذب به نرخ خدمت اضافه شود.

گروه 2: تعرفه‌هاي خدمات آزمايشگاهي:
الف ـ اندازه‌گيري عوامل شيمياييرديفعنوان خدمتنرخ تعرفه (ريال)1تجزيه نمونه با گاز کروماتوگراف مجهز به
آشكارسازهاي شعله‌اي يوني
position:relative;top:-2.0pt;mso-text-raise:2.0pt;letter-spacing:-.2pt" lang="FA">( mso-text-raise:2.0pt;letter-spacing:-.2pt">FID mso-text-raise:2.0pt;letter-spacing:-.2pt" lang="FA">)،
هدايت گرمايي
top:-2.0pt;mso-text-raise:2.0pt;letter-spacing:-.2pt" lang="FA">( mso-text-raise:2.0pt;letter-spacing:-.2pt">TCD mso-text-raise:2.0pt;letter-spacing:-.2pt" lang="FA">)500ر3402تجزيه نمونه‌ها با دستگاه
كروماتوگرافي مايع با عملكرد عالي و آشكار ساز طيف بين جرمي (با دتکتور
mso-text-raise:2.0pt;letter-spacing:-.2pt">ms)500ر5923تجزيه نمونه‌ها با دستگاه
كروماتوگرافي مايع با عملكرد عالي و آشكارساز ماوراي بنفش بادتکتور معمولي
top:-2.0pt;mso-text-raise:2.0pt;letter-spacing:-.2pt">(UV)500ر4754تجزيه نمونه‌ها با دستگاه
كروماتوگرافي مايع با عملكرد عالي و آشكارساز فلورسنت  بادتکتور فلورسنت000ر4985تجزيه نمونه‌ها با دستگاه گاز کروماتوگراف و آشكار
بدام اندازنده الكتروني، فتومتريك يوني000ر4116آماده‌سازي
نمونه‌هاي هوا به روش شيميايي به ازاء هر نمونه000ر707آماده‌سازي
نمونه‌هاي هوا به روش حرارتي به ازاء هر نمونه000ر1508تجزيه
نمونه با دستگاه گاز
 کروماتوگراف
ـ طيف بين جرمي
position:relative;top:-2.0pt;mso-text-raise:2.0pt;letter-spacing:-.3pt">GC) top:-2.0pt;mso-text-raise:2.0pt;letter-spacing:-.3pt" lang="FA"> ـ mso-text-raise:2.0pt;letter-spacing:-.3pt">(Ms و تجزيه نمونه با دستگاه position:relative;top:-2.0pt;mso-text-raise:2.0pt;letter-spacing:-.2pt">XRD500ر5929تجزيه
نمونه‌ها با طيف سنج ماوراي بنفش
position:relative;top:-2.0pt;mso-text-raise:2.0pt;letter-spacing:-.2pt" lang="FA">( mso-text-raise:2.0pt;letter-spacing:-.2pt">UV/VIS mso-text-raise:2.0pt;letter-spacing:-.2pt" lang="FA">)000ر8710تجزيه
نمونه‌ها با طيف سنج مرئي
position:relative;top:-2.0pt;mso-text-raise:2.0pt;letter-spacing:-.2pt" lang="FA">( mso-text-raise:2.0pt;letter-spacing:-.2pt">VIS mso-text-raise:2.0pt;letter-spacing:-.2pt" lang="FA">)000ر8411تجزيه
نمونه‌ها به روش اتميک ابزوربشن
position:relative;top:-2.0pt;mso-text-raise:2.0pt;letter-spacing:-.2pt">Flame (با شعله)500ر24412تجزيه
نمونه‌ها به روش اتميک ابزوربشن
position:relative;top:-2.0pt;mso-text-raise:2.0pt;letter-spacing:-.2pt">Flame
less
 (با كوره)500ر38813تجزيه
نمونه‌ها با دستگاه طيف سنجي نشر اتمي (فليم فتومتر)500ر24714تجزيه
نمونه‌ها با دستگاه يون کروماتوگرافي به تنهايي /باجداسازي از جاذب500ر47515تجزيه
شيميايي به روش شيميايي (تيتريمتري)500ر5216تجزيه
شيميايي به روش پتانسيومتري500ر2517تجزيه
شيميايي به روش فليم فتومتري (سديم، پتاسيم)500ر5218تعيين
قطر شمارش الياف و ذرات نمونه‌هاي هوابرد500ر17819اندازه‌گيري
ذرات به روش گراويمتري000ر9020ارزيابي
کارايي سيستمهاي کنترلي نظير تهويه صنعتي000ر171گروه 2: تعرفه هاي
خدمات آزمايشگاهي : ب ـ آزمون‌هاي ميكروبي آب و فاضلابرديفعنوان خدمتنرخ تعرفه (ريال)1آزمون
باکتريولژيک آب يا فاضلاب شمارش کليفرمها (روش صافي غشايي)000ر752آزمون
باکتريولژيک آب يا فاضلاب شمارش کليفرم‌هاي گرماپاي000ر963آزمون باکتريولژيک آب يا فاضلاب شمارش کلي کليفرم‌ها و
کليفرم هاي گرماپاي (مدفوعي)500ر1424شمارش کلي ميکروبها500ر585آزمون
ويبريو کلرا در آب يا فاضلاب يا سبزيجات500ر1066آزمون
تشخيص شيگلا000ر577آزمون
تشخيص و شمارش سودوموناس يا استاقيلوکوکوس ويا آنتروکوک‌هاي روده‌اي در آب000ر578آزمايش انگلها و
پلانکتونها000ر114گروه 2: تعرفه‌هاي خدمات آزمايشگاهي: ج
ـ آزمايشهاي اختصاصي آب و فاضلابرديفعنوان خدمتنرخ تعرفه (ريال)1آزمايش
شيميايي فاضلاب
position:relative;top:-2.0pt;mso-text-raise:2.0pt;letter-spacing:-.2pt">BOD (اكسيژن مصرفي ميكروبي فاضلاب)500ر1092آزمايش
شيميايي فاضلاب
position:relative;top:-2.0pt;mso-text-raise:2.0pt;letter-spacing:-.2pt">COD (اكسيژن مصرفي شيميايي فاضلاب)000ر1053آزمايش
شيميايي فاضلاب اكسيژن محلول
position:relative;top:-2.0pt;mso-text-raise:2.0pt;letter-spacing:-.2pt" lang="FA"> ( position:relative;top:-2.0pt;mso-text-raise:2.0pt;letter-spacing:-.2pt">Do top:-2.0pt;mso-text-raise:2.0pt;letter-spacing:-.2pt" lang="FA">) به روش يدومتري000ر514آزمايش
شيميايي فاضلاب اكسيژن محلول
position:relative;top:-2.0pt;mso-text-raise:2.0pt;letter-spacing:-.2pt" lang="FA"> ( position:relative;top:-2.0pt;mso-text-raise:2.0pt;letter-spacing:-.2pt">DO top:-2.0pt;mso-text-raise:2.0pt;letter-spacing:-.2pt" lang="FA">)  به روش الکترود500ر255آزمايش
شيميايي فاضلاب دترژانت000ر696آزمايش
تعيين حجم لجن فاضلاب
position:relative;top:-2.0pt;mso-text-raise:2.0pt;letter-spacing:-.2pt">(SVI)000ر337آزمايش
کدورت ...رنگ (چشمي)، بو، به ازاء هر آزمايش000ر33گروه 2: تعرفه‌هاي
خدمات آزمايشگاهي: د ـ شناسايي و اندازه‌گيري عوامل فيزيكيرديفعنوان خدمتنرخ تعرفه (ريال)1اندازه‌گيري
تراز فشار صوت (تا 10 ايستکاه و کمتر)500ر1272اندازه‌گيري
تراز فشار صوت (بيش از 10 ايستگاه به ازاء هر10 ايستگاه)000ر1293اندازه‌گيري
تراز فشار صوت با تجزيه در بسامدهاي مختلف (10 ايستکاه و کمتر)000ر1744اندازه‌گيري
تراز فشار صوت با تجزيه در بسامدهاي مختلف (بيش از 10 ايستکاه و به ازاء
هر10ايستگاه)500ر1755دزيمتري صدا (به ازاء هر
نفر ـ شيفت کاري)500ر1306نورسنجي (لوکسمتري  10 ايستگاه و کمتر)500ر857نورسنجي (لوکسمتري  بيش از 10 ايستکاه و به ازاء هر10 ايستگاه)000ر968لوکسمتري
و سنجش درخشندگي (10 ايستگاه و کمتر)000ر1089لوکسمتـري
و سنجش درخشنـدگي (بيش از 10 ايستـکاه و بـه ازاء هر 10
 ايستگاه)000ر12910سنجش
پرتوهاي مادون قرمز
position:relative;top:-2.0pt;mso-text-raise:2.0pt;letter-spacing:-.2pt" lang="FA">( mso-text-raise:2.0pt;letter-spacing:-.2pt">IR mso-text-raise:2.0pt;letter-spacing:-.2pt" lang="FA">) 000ر10811سنجش پـرتـوهاي
مادون قرمز
top:-2.0pt;mso-text-raise:2.0pt;letter-spacing:.3pt" lang="FA">( mso-text-raise:2.0pt;letter-spacing:.3pt">IR mso-text-raise:2.0pt;letter-spacing:.3pt" lang="FA">)  (بيش از 10 ايستکاه و بـه ازاء هر 10 ايستگاه)000ر12912سنجش
ماوراء بنفش
top:-2.0pt;mso-text-raise:2.0pt;letter-spacing:-.2pt" lang="FA">( mso-text-raise:2.0pt;letter-spacing:-.2pt">UV mso-text-raise:2.0pt;letter-spacing:-.2pt" lang="FA">)  (10 ايستگاه و کمتر)000ر17713سنجش ماوراء بنفش letter-spacing:-.2pt" lang="FA">( letter-spacing:-.2pt">UV letter-spacing:-.2pt" lang="FA">)  (بيش از 10
ايستکاه و به ازاء هر10 ايستگاه)500ر18714سنجش شاخص‌هاي استرس گرمايي و سرمايي با دستگاه پيشرفته
(10 ايستگاه و کمتر)000ر11115سنجش شاخص‌هاي استرس گرمايي و سرمايي با دستگاه پيشرفته
(بيش از 10 ايستگاه
و بازاء هر
10 ايستگاه)000ر132رديفعنوان خدمتنرخ تعرفه (ريال)16تعيين دماي تروخشک با
دماسنج (10 ايستگاه و کمتر)


 تعيين دماي تشعشعي با
دماسنج گوي سان (10 ايستگاه و کمتر)


 تعيين سرعت جريان هوا با دماسنج کاتاي ساده
(10 ايستگاه و کمتر)


 تعيين سرعت جريان هوا با دماسنج کاتاي نقره
اندود (10 ايستگاه و کمتر)                  


 تعيين سرعت جريان هوا و
فشار استاتيک و ديناميک با استفاده از آنمومتر (10 ايستگاه
 و کمتر)                                                  


تعيين
فشار هوا (10 ايستگاه و کمتر) به ازاء هر مورد500ر8517تعيين دماي تر و خشک با دماسنج (بيش
از 10 ايستگاه و به ازاي هر 10 ايستگاه)                                                                                      


تعيين دماي تشعشعي با دماسنج گوي
سان (بيش از 10 ايستگاه و به ازاي هر 10 ايستگاه)


تعيين سرعت جريان هوا با دماسنج
کاتاي ساده (بيش از 10 ايستگاه و به ازاي هر
 10 ايستگاه)


تعيين سرعت جريان هوا با دماسنج
کاتاي نقره اندود (بيش از 10 ايستگاه و به ازاي هر 10 ايستگاه)


  تعيين سرعت جريان هوا وفشار استاتيک و
ديناميک با استفاده از آنمومتر (بيش از 10 ايستگاه و به ازاي هر 10 ايستگاه)


 
تعيين فشار هوا (بيش از 10 ايستگاه و به ازاي هر 10 ايستگاه) 500ر10618سنجش
ماکروويو (10 ايستگاه وکمتر)000ر8719سنجش
ماکروويو (10بيش از 10 ايستگاه و بازاي هر 10 ايستگاه)000ر10820سنجش
ميدانهاي الکترومغناطيسي
letter-spacing:-.2pt" lang="FA">( letter-spacing:-.2pt">VLF letter-spacing:-.2pt" lang="FA">) يا letter-spacing:-.2pt" lang="FA">( letter-spacing:-.2pt">ELF letter-spacing:-.2pt" lang="FA">) (بازاء  10
ايستگاه و کمتر)000ر9021سنجش
ميدانهاي الکترومغناطيسي
letter-spacing:-.2pt" lang="FA">( letter-spacing:-.2pt">VLF letter-spacing:-.2pt" lang="FA">) يا letter-spacing:-.2pt" lang="FA">( letter-spacing:-.2pt">ELF letter-spacing:-.2pt" lang="FA">) (بيش از 10 ايستگاه و بازاء هر 10 ايستگاه)000ر11122سنجش ميدانهاي الکتريکي پايا ( 10 ايستگاه وکمتر)500ر8523سنجش ميدانهاي الکتريکي پايا (بيش از 10 ايستگاه و بازاء
هر 10 ايستگاه)000ر10824ارتعاش سنجي سه محور تمام بدن با آناليز فرکانسي000ر15025ارتعاش سنجي ساده دست ـ بازو000ر13226ارتعاش سنجي  دست
ـ بازو و آناليز ارتعاش در سه محور000ر189

گروه 3: تعرفه‌هاي
خدمات آموزشي و دوره‌هاي آموزشي بهداشت محيط و حرفه‌ايرديفعنوان خدمتنرخ تعرفه (ريال)1برگزاري آزمون‌هاي تأييد صلاحيت كارشناسان و مسئولين فني
شركت‌هاي خود كنترلي و خوداظهاري بهداشتي صنوف و شرکت‌هاي ارائه دهنده خدمات
بهداشت حرفه‌اي000ر2002صدور
گواهي قبولي در آزمون‌هاي تأييد صلاحيت‌هاي كارشناسي موضوع بند يك همين گروه000ر4003برگزاري دوره‌هاي
آموزشي عمومي يا جلسات آموزشي توجيهي (به ازاء روز ـ نفر)000ر1354برگزاري دوره‌هاي آموزشي تخصصي يا جلسات آموزشي  (به ازاء روز ـ نفر)500ر6945برگزاري دوره آموزشي بهداشت کار  و ارائه متون آموزشي، آزمون نهايي و صدور
گواهينامه در آموزشگاههاي بهداشت حرفه‌اي اصناف 
(به ازاء نفر ساعت)000ر22

گروه 4: تعرفه‌هاي
خدمات كارشناسي: الف ـ بهداشت محيط و حرفه‌ايرديفعنوان خدمتنرخ تعرفه (ريال)1صدور، تمديد مجوز براي شرکتهاي خصوصي ارايه دهنده خدمات
بهداشت حرفه­اي و مراکز تخصصي طب کار000ر3422تفسير نتايج و نظريه كارشناسي آزمايش آب، فاضلاب، هوا،
عوامل فيزيکي، شيميايي و بيولژيک000ر753بازديد وبازرسي از تاسيسات آب و فاضلاب بخش خصوصي (هر
بازديد)000ر1384مشاوره درزمينه برپايي آزمايشگاههاي بهداشت حرفه‌اي، آب و
فاضلاب و آلودگي هوا000ر171رديفعنوان خدمتنرخ تعرفه (ريال)5اعلام نظر درخصوص شرايط کار شاغل و ثبت آن در فرم پرونده
پزشکي شاغل000ر426خدمات کارشناسي در زمينه بهداشت حرفه اي وبهداشت محيط به
ازاء هرساعت کار کارشناس500ر977خدمات کارشناسي در زمينه بهداشت حرفه‌اي و بهداشت محيط به
ازاء هر ساعت کار کارشناس ارشد000ر1208خدمات کارشناسي در زمينه بهداشت حرفه‌اي و بهداشت محيط به
ازاء هر ساعت کار دکتري000ر240٭تعرفه­هاي
اشاره شده اين گروه حق كارشناسي است ساير هزينه­هاي پشتيباني، اياب و ذهاب
وعمومي براساس تعرفه‌هاي عمومي كشور و قرارداد في مابين مي‌باشد.گروه 4: تعرفه‌هاي خدمات
کارشناسي : ب ـ ارگونوميرديفعنوان خدمتنرخ تعرفه (ريال)1بازديد کارگاهي جهت بررسي مقدماتي000ر422ارزيابي پوسچر توسط نرم افزارهاي ارگونوميكي و ارزيابي
حمل بار (به ازاء هر ساعت کار کارشناس)500ر973ارزيابي 
پوسچر  توسط نرم افزارهاي
ارگونوميكي و ارزيابي حمل بار (به ازاء هر ساعت کار کارشناس ارشد)000ر1204ارزيابي 
پوسچر  توسط نرم افزارهاي
ارگونوميكي و ارزيابي حمل بار (به ازاء هر ساعت کار دکتري)000ر1805ارگومتري (تعيين ضربان قلب جهت بررسي ميزان مصرف
انرژي)  (به ازاء هرنفر)000ر216 اندازه‌گيري ابعاد بدن (آنتروپومتري) 70 بُعد ـ به ازاء
هر نفر
(اندازه‌گيري ابعاد بدن)500ر76گروه 5 : خدمات
اجرايي : تعرفه هاي خدمات سمپاشي و مبارزه با حشرات و جوندگان موذيرديفعنوان خدمتنرخ تعرفه (ريال)1سمپاشي ابقايي تا صد مترمربع500ر1122سمپاشي
ابقايي بالاتر از صد مترمربع


(يکصدم مابالتفاوت متراژ *1.3)+2)*37143= mso-text-raise:2.0pt">A500ر112  position:relative;top:-2.0pt;mso-text-raise:2.0pt;letter-spacing:-.2pt">A+3طعمه گذاري براي مبارزه با جوندگان تا صد متر500ر1124طعمه‌گذاري
براي مبارزه با جوندگان بالاتر از صد متر


(يکصدم مابالتفاوت متراژ
+2)*37143=
top:-2.0pt;mso-text-raise:2.0pt">A500ر82  mso-text-raise:2.0pt;letter-spacing:-.2pt">A+5سمپاشي برعليه ساس500ر82