عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20717
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/2/4
  • دستگاه مجری:[سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور]
مصوبه‌‌ شماره 7356/ت53019هـ هيئت وزيران در تاریخ 1395/1/28

تصويب‌نامه در خصوص اجراي قانون دو دوازدهم بودجه سال 1395 كل كشور براي كليه آيين‌نامه‌هاي اجرايي قانون بودجه سال 1394 كل كشور

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
هيأت وزيران در جلسه 1395/1/22 به پيشنهاد شماره 6753 مورخ 1395/1/16
سازمان مديريت و برنامهريزي کشور و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب کرد:
در اجراي قانون دو دوازدهم بودجه سال 1395 کل کشور کليه آييننامههاي اجرايي قانون بودجه سال 1394 کل کشور و ساير مقررات مربوط براي اجرا در چهارچوب قانون يادشده تا زمان لازمالاجراء شدن قانون بودجه سال 1395 کل کشور تمديد ميشوند.
معاون اول رئيس‎جمهور ـ اسحاق جهانگيري

1ـ توضيح اينكه شماره‌هاي فوق مربوط به ترتيب درج در روزنامه رسمي كشور مي‌باشد.


روابــــط صریـــــــــح