عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

موافقتنامه استرداد مجرمان بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قبرس

مقدمه
جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قبرس كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده مي‌شوند، نظر به علاقه متقابلي كه به تحكيم روابط دوجانبه و همكاري مـؤثـر در زمينـههاي مربوط به‌استرداد مجـرمان دارند، به شـرح زير توافـق نمودند:

ماده1ـ تعهد به استرداد: طرفهاي متعاهد متعهد ميشوند افرادي را كه توسط مراجع صلاحيتدار طرف متعاهـد درخواست‌كننـده جهت محاکمـه يا [...ادامه]

ماده2ـ موارد استرداد: استرداد در موارد زير امكانپذير ميباشد‌: 1ـ هرگاه استرداد فرد به واسطه فعلي مورد [...ادامه]

ماده3ـ امتناع از استرداد: 1ـ در موارد زير درخواست استرداد پذيرفته نخواهد شد: الف) هرگاه فردي كه استرداد [...ادامه]

ماده4ـ درخواست استرداد و اسناد مؤيد آن: 1ـ درخواست استـرداد به صـورت مکتوب و از طريق مجـاري ديپلماتيک ارائه خواهد شد. [...ادامه]

ماده5 ـ ترجمه اسناد: مدارک ذکر شده در ماده (4)، وفق قوانين طرف متعاهد درخواست‌کننده، به زبان رسمي آن کشور [...ادامه]

ماده6 ـ بازداشت فرد موضوع استرداد: به جز در موارد مذکور در ماده (3) اين موافقتنامه، طرف متعاهد درخواست‌شونده با وصول درخواست [...ادامه]

ماده7ـ بازداشت تا زمان دريافت درخواست رسمي استرداد: 1ـ در موارد فوري، مراجع صلاحيتدار طرف متعاهد درخواست‌كننده مي‌توانند بازداشت موقت فرد موضوع استرداد را [...ادامه]

ماده8 ـ تعويق استرداد: 1ـ طرف متعاهد درخواست‌شونده در زمان اتخاذ تصميم در مورد درخواست استرداد، ميتواند به منظور انجام [...ادامه]

ماده 9ـ محاکمه در صورت امتناع از استرداد: اگر استرداد براساس مفاد بند (1) ماده (3) اين موافقتنامه رد شود، طرف متعاهد درخواست‌شونده ميتواند، [...ادامه]

ماده 10ـ استرداد همزمان به درخواست چند دولت: چنانچه استرداد به طور همزمان توسط بيش از يك دولت، براي جرم واحد يا جرمهاي مختلف [...ادامه]

ماده11ـ قاعده اختصاصي بودن: 1ـ فرد مسترد شده به خاطر جرمي به غير از آن چه مبناي استرداد وي بوده [...ادامه]

ماده12ـ اجراي استرداد: 1ـ طرف متعاهد درخواست‌شونده تصميم خود را در مورد درخواست استرداد، به طرف متعاهد درخواست‌كننده اعلام [...ادامه]

ماده 13ـ استرداد مجدد: چنانچه فرد مسترد شده پيش از پايان رسيدگي يا اجراي حکم به قلمرو طرف متعاهد درخواست‌شونده [...ادامه]

ماده 14ـ تحويل اشياء: 1ـ وفق مفاد ماده (2) اين موافقتنامه، طرف متعاهد درخواست‌شونده بايد کليه اشياء و اموالي را [...ادامه]

ماده 15ـ عبور: 1ـ در اجراي قوانين و مقررات مربوط به استرداد مجرمان، هر يك از طرفهاي متعاهد عبور [...ادامه]

ماده 16ـ هزينهها: هزينـههـاي مربوط به استـرداد در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌شونده به عهده آن طرف و هزينههاي عبـور [...ادامه]

ماده 17ـ مجاري ارتباطي: هرگونه ارتباط ميان طرفهاي متعاهد در مورد استرداد مجرمان از طريق وزارت دادگستري جمهوري اسلامي ايران [...ادامه]

ماده 18ـ حل و فصل اختلافها: طرفهاي متعاهد هرگونه اختلاف در تفسير و اجراي اين موافقتنامه را از طريق مذاكره مستقيم يا [...ادامه]

ماده 19ـ اصلاحات: اين موافقتنامه ميتواند با توافق كتبي دوجانبه طرفهاي متعاهد اصلاح شود. چنين اصلاحاتي با رعايت قوانين [...ادامه]

ماده 20ـ اعتبار موافقتنامه: اين موافقتنامه از تاريخ آخرين اعلام هر يك از طرفهاي متعاهد به طرف متعاهد ديگر مبني [...ادامه]