عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده‌واحدهـ

موافقتنامه استرداد مجرمان بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قبرس مشتمل بر يك مقدمه و بيست ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.
تبصره ـ رعايت اصول يكصد و سي‌ و نهم (139) و هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي در اجراي مواد (18) و (19) اين موافقتنامه الزامي است.

بسم‌ الله الرحمن الرحيم


روابــــط صریـــــــــح