عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20714
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/1/30
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت امور اقتصادي و دارايي]
  • یادداشت:اين موافقتنامه شامل27 ماده مي باشد.
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1394/11/5
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1394/12/24

قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري چک به‌منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بر درآمد و تشريفات (پروتکل) الحاقي آن