عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20714
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/1/30
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت دادگستري]
  • یادداشت:اين موافقتنامه شامل18 ماده مي باشد.
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1394/11/11
مصوبه‌‌ مجمع تشخيص مصلحت نظام جمهوري اسلامي ايران در تاریخ 1394/12/8

قانون تشريفات (پروتكل) انتقال محكومين به حبس الحاقي به موافقتنامه معاضدت قضائي متقابل در امور كيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت تركمنستان