عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20714
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/1/30
  • دستگاه مجری:[قوه قضائيه ]

نامه شماره 11813/95 مورخ 1395/1/21 رئيس كل محترم بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در خصوص «اعداد شاخص سالانه جهت محاسبه ميزان مهريه و اعداد شاخص ماهانه جهت محاسبه تاخير تأديه»