عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20712
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/1/28
  • دستگاه مجری:[وزارت امور اقتصادي و دارايي]
مصوبه‌‌ شماره 4618/ت52772هـ هيئت وزيران در تاریخ 1395/1/22

تصويب‌نامه در خصوص تعديل جرايم نقدي موضوع بند (12) ماده (61) و مواد (73)، (75)، (76) و (78) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي

وزارت امور اقتصادي و دارايي
هيأت وزيران در جلسه 1395/1/18 به پيشنهاد شوراي رقابت و به استناد ماده (84) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي ـ مصوب 1387ـ تصويب كرد:
جرايم نقدي موضوع بند (12) ماده (61) و مواد (73)، (75)، (76) و (78) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، به شرح جداول پيوست (1) و (2) كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت است، براي اجرا از ابتداي سال 1395 تعديل مي‌شود.
معاون اول رئيس‎جمهور ـ اسحاق جهانگيري


روابــــط صریـــــــــح