عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20712
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/1/28
  • دستگاه مجری:[وزارت امور خارجه]
مصوبه‌‌ شماره 5962/ت53011هـ هيئت وزيران در تاریخ 1395/1/24

تصويب‌نامه در خصوص برقراري مقررات لغو رواديد نود روزه براي دارندگان گذرنامه‌هاي سياسي، خدمت و خاص بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري مالت به شرط عمل متقابل

وزارت امور خارجه
هيأت وزيران در جلسه 1395/1/22 به پيشنهاد شماره 4028723/561/732 مورخ 1395/1/11 وزارت امور خارجه و به استناد تبصره (43) قانون بودجه اصلاحي سال 1343 كل كشور تصويب كرد:
برقراري مقررات لغو رواديد نود روزه براي دارندگان گذرنامه‌هاي سياسي، خدمت و خاص بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري مالت به شرط عمل متقابل مجاز است.
معاون اول رئيس‎جمهور ـ اسحاق جهانگيري