عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20712
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/1/28
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت جهاد كشاورزي]
  • یادداشت:اين موافقتنامه شامل 18 ماده مي باشد.
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1394/11/5
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1394/12/24

قانون موافقتنامه حفاظت و بهره‌برداري بهينه از منابع زنده آبي درياي خزر