عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20710
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/1/25
  • تعداد مواد:9
  • دستگاه مجری:[وزارت امور خارجه][وزارت كشور][وزارت اطلاعات][سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور]
مصوبه‌‌ شماره 4989/ت51860هـ هيئت وزيران در تاریخ 1395/1/22

آيين‏نامه سفر کاري اعضاي شوراهاي اسلامي محلي به خارج از کشور

وزارت کشور ـ وزارت امور خارجه ـ وزارت اطلاعات
سازمان مديريت و برنامهريزي کشور
هيأت وزيران در جلسه 1395/1/18 به پيشنهاد شماره 12397 مورخ 1394/2/6 وزارت کشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آييننامه سفر کاري اعضاي شوراهاي اسلامي محلي به خارج از کشور را به شرح زير تصويب کرد:

ماده1ـ به‏منظور نظارت، هماهنگي و تصميم‏گيري درخصوص سفر کاري اعضاي شوراهاي‏ اسلامي محلي به خارج از کشور [...ادامه]

ماده?ـ کارگروه استاني سفر کاري اعضاي شوراهاي اسلامي محلي به خارج از کشور که در اين آيين‏نامه [...ادامه]

ماده3ـ شوراهاي اسلامي متبوع موظف هستند ضرورت انجام سفر کاري اعضاي خود را همراه با تعداد اعضاي [...ادامه]

ماده4ـ تأ‌مين اعتبار سفر کاري اعضاي شوراهاي اسلامي در تمام سطوح، بر اساس دستورالعملي كه توسط وزارت [...ادامه]

ماده5 ـ هيأت‌هاي اعزامي موظفند پس از انجام سفر کاري، گزارش سفر، اقدامات و مذاكرات انجام‏شده را به [...ادامه]

ماده6 ـ رعايت مقررات ‏و شئونات‏ جمهوري‏ اسلامي ‏ايران از سوي كليه اعضاي شوراهاي اسلامي اعزامي مشمول اين [...ادامه]

ماده7ـ انجام هرگونه سفر خارجي بدون طي مراحل قانوني يادشده در اين آيين‌نامه از مصاديق ماده (82) [...ادامه]

ماده8 ـ نظارت بر حسن اجراي مفاد اين آيين‏نامه بر عهده کميسيون مرکزي است.

ماده9ـ تصويبنامه‏هاي شماره 36814/ت23892هـ مورخ 1/7/1382 و شماره 3747/ت30463هـ مورخ 5/2/1383 لغو مي‏شوند. معاون اول رئيس‎جمهور ـ اسحاق [...ادامه]