عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20710
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/1/25
  • تعداد مواد:16
  • دستگاه مجری:[وزارت امور خارجه][وزارت دادگستري][وزارت امور اقتصادي و دارايي][وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي][سازمان ثبت اسناد و املاك كشور]
مصوبه‌‌ شماره 3869/ت52885هـ هيئت وزيران در تاریخ 1395/1/21

آييننامه اجرايي ماده (34) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب 1394 ـ

وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت امور خارجه ـ وزارت دادگستري
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
هيأت وزيران در جلسه 1395/1/15 به پيشنهاد شماره 210229 مورخ 1394/11/10 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره (2) ماده (34) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب 1394 ـ آييننامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب کرد:

ماده1ـ در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي‌روند: الف ـ [...ادامه]

ماده2ـ اشخاص مذکور در ماده (34) قانون، تکليفي درخصوص دريافت گواهي موضوع اين آييننامه از مؤدياني که [...ادامه]

ماده3ـ مؤدياني که حسب ماده (26) قانون نسبت به تسليم اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني اقدام [...ادامه]

ماده4ـ در اجراي ماده (39) قانون و تبصره آن، چنانچه حسب رسيدگي اداره امور مالياتي صلاحيت‌دار، به [...ادامه]

ماده5 ـ اشخاص مذکور در ماده (34) قانون، مطابق حکم ماده مذکور مجاز نخواهند بود قبل از اخذ [...ادامه]

ماده6 ـ اداره امور مالياتي صلاحيت‌دار موظف است در صورت تخلف اشخاص مذکور در ماده (34) قانون (به [...ادامه]

ماده7ـ اشخاص مذکور در ماده (34) قانون مکلفند در صورت استعلام سازمان يا اداره امور مالياتي صلاحيت‏دار، [...ادامه]

ماده8 ـ در موارد درخواست گواهي موضوع ماده (34) قانون، اداره امور مالياتي موظف است پس از بررسي [...ادامه]

ماده9ـ گواهي موضوع ماده (34) قانون توسط اداره امور مالياتي صلاحيت‏دار براي هر يک از اموال و [...ادامه]

ماده10ـ اعتبار گواهي موضوع ماده (34) قانون حسب مورد تا تاريخ تحويل، ثبت، انتقال و يا معامله [...ادامه]

ماده11ـ در مواردي که مؤدي در اجراي مقررات ماده (26) قانون، نسبت به تسليم اظهارنامه در موعد [...ادامه]

ماده12ـ سپرده‏ها و سودهاي متعلق متوفي نزد بانک‏ها و اشخاص موضوع تبصره ماده (145) قانون، به نرخ [...ادامه]

ماده13ـ چنانچه درخصوص ميزان ماليات مشخصه بين مؤدي و اداره امور مالياتي اختلاف باشد، پس از پرداخت [...ادامه]

ماده14ـ در مواردي که مؤدي بدون انتقال اموال و دارايي متوفي به نام خود، قصد انتقال اموال [...ادامه]

ماده15ـ چنانچه قبل از تحويل و يا انتقال اموال و دارايي‏هاي متوفي به وراث، يکي يا تعدادي [...ادامه]

ماده16ـ نمونه کاربرگ (فرم) گواهي‏هاي موضوع ماده (34) قانون، توسط سازمان تهيه و در اختيار متقاضيان قرار [...ادامه]


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه