عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20710
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/1/25
  • تعداد مواد:11
  • دستگاه مجری:[وزارت امور اقتصادي و دارايي][سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور]
مصوبه‌‌ شماره 3874/ت52793هـ هيئت وزيران در تاریخ 1395/1/21

آيين نامه اجرايي تبصره (1) ماده (149) اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم ـ مصوب 1394ـ

وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور
هيأت وزيران در جلسه 1395/1/15 به پيشنهاد شماره 192304/19402/200
مورخ 1394/10/14 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره (1) ماده (149) اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم ـ مصوب 1394 ـ ، آيين‎نامه اجرايي تبصره يادشده را به شرح زير تصويب کرد:

ماده1ـ افزايش بهاي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي‎هاي اشخاص حقوقي با رعايت استانداردهاي حسابداري، مشمول پرداخت ماليات [...ادامه]

ماده2ـ کاهش مبلغ دفتري يک دارايي در نتيجه تجديد ارزيابي آن به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي [...ادامه]

ماده3ـ هرگاه يک قلم از دارايي‎ها تجديد ارزيابي شود، تجديد ارزيابي تمام اقلام طبقه‎اي که دارايي مذکور [...ادامه]

ماده4ـ افزايش مبلغ دفتري يک دارايي در نتيجه تجديد ارزيابي آن، مستقيماً تحت عنوان مازاد تجديد ارزيابي [...ادامه]

ماده5 ـ مازاد تجديد ارزيابي منعکس شده در سرفصل حقوق صاحبان سرمايه، به استثناي مواردي که نحوه عمل [...ادامه]

ماده6 ـ تجديد ارزيابي موضوع اين آيين‏نامه حسب مورد توسط کارشناس رسمي دادگستري با معرفي کانون کارشناسان رسمي [...ادامه]

ماده7ـ هزينه استهلاک دارايي‎هاي تجديد ارزيابي شده به نسبت افزايش بهاي ناشي از تجديد ارزيابي به عنوان [...ادامه]

ماده8 ـ در محاسبه درآمد مشمول ماليات دارايي‎هاي تجديد ارزيابي شده در زمان فروش، معاوضه يا مسلوب‏المنفعه شدن، [...ادامه]

ماده9ـ چنانچه در بين دارايي‎هاي تجديد ارزيابي شده، دارايي‎هاي موضوع فصل اول باب سوم قانون ماليات‎هاي مستقيم [...ادامه]

ماده10ـ افزايش سرمايه از محل مازاد تجديد ارزيابي، پوشش زيان از محل مازاد مذکور، انتقال اين مازاد [...ادامه]

ماده 11ـ اشخاص حقوقي بايد در خصوص دارايي‎هايي که تجديد ارزيابي شده‎اند علاوه بر مواردي که طبق استانداردهاي [...ادامه]


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه