عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20710
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/1/25
  • تعداد مواد:9
  • دستگاه مجری:[وزارت امور اقتصادي و دارايي]
مصوبه‌‌ شماره 3862/ت52804هـ هيئت وزيران در تاریخ 1395/1/21

آيين‌نامه اجرايي ماده (26) اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم ـ مصوب1394ـ

وزارت امور اقتصادي و دارايي
هيأت وزيران در جلسه 1395/1/15 به پيشنهاد شماره 196570/19738/200
مورخ 1394/10/20 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره (2) ماده (26) اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم ـ مصوب 1394ـ آيين‎نامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب کرد:

ماده1ـ در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي‌روند: الف [...ادامه]

ماده2ـ اداره امور مالياتي صلاحيت‎دار مکلف است اظهارنامه‎هايي که در موعد مقرر (حداکثر يکسال از تاريخ فوت [...ادامه]

ماده3ـ گواهي بند (ج) موضوع ماده (26) قانون، به درخواست مؤدي و پس از ارزيابي و رسيدگي [...ادامه]

ماده4ـ ديون محقق متوفي، واجبات مالي و عبادي و هزينه کفن و دفن قابل کسر از اموال [...ادامه]

ماده5 ـ در موارد فوت فرضي و همچنين در صورتي که تاريخ فوت متوفي به طور دقيق مشخص [...ادامه]

ماده6 ـ چنانچه اظهارنامه ماليات بر ارث به غير از اداره امور مالياتي صلاحيتدار اقامتگاه قانوني متوفي تسليم [...ادامه]

ماده7ـ کسر ديون محقق، واجبات مالي و عبادي و هزينه کفن و دفن متوفي از ماترک موضوع [...ادامه]

ماده8 ـ در صورتي که در تعيين ارزش اموال و دارايي‎ها و بدهي‎هاي متوفي اختلافي بين اداره امور [...ادامه]

ماده9ـ عدم تسليم اظهارنامه مالياتي موضوع ماده (26) قانون يا تسليم اظهارنامه خارج از موعد مقرر موجب [...ادامه]


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه