عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20710
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/1/25
  • دستگاه مجری:[بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران][سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور][وزارت جهاد كشاورزي][وزارت صنعت، معدن و تجارت]
مصوبه‌‌ شماره 3410/ت52992هـ هيئت وزيران در تاریخ 1395/1/18

تصويب‌نامه در خصوص اختصاص معادل چهل و چهارهزار و ششصد ميليارد (44.600.000.000.000) ريال تسهيلات توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براي خريد گندم توليد داخل

وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه 1395/1/15 به پيشنهاد وزارت جهادکشاورزي و به استناد ماده (36) قانون الحاق برخي از مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) ـ مصوب 1393ـ تصويب کرد:
1ـ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلف است از طريق بانکهاي عامل معادل
چهل و چهار هزار و ششصد ميليارد (000ر000ر000ر600ر44) ريال تسهيلات مطابق جدول پيوست که تأييدشده به مهر دفتر هيأت دولت است، براي خريد گندم توليد داخل خط اعتباري در اختيار شرکت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران قرار دهد.
2ـ شرکت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران موظف است تسهيلات دريافتي را مطابق زمانبندي جدول مذکور بازپرداخت و وزارت جهادکشاورزي انجام اين تکليف را پيگيري نمايد.
3ـ قيمت فروش گندم موضوع بند (3) تصويبنامه شماره 97477/ت51252هـ
مورخ 1393/8/26 از ابتداي سال 1395 براي کليه مصارف از قرار هر کيلوگرم (000ر9) ريال تعيين ميشود.
معاون اول رئيس‎جمهور ـ اسحاق جهانگيري


روابــــط صریـــــــــح