عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20710
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/1/25
  • دستگاه مجری:[وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي][سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور][وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي ]
مصوبه‌‌ شماره 5198/ت53006هـ هيئت وزيران در تاریخ 1395/1/23

تصويب‌نامه درخصوص الحاق پنجاه و سه قلم داروي مورد مصرف بيماران خاص و سرطاني به فهرست داروهاي موضوع تصويب‌نامه شماره 24116/ت48052هـ مورخ 1391/2/12

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
هيأت وزيران در جلسه 1395/1/15 به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و تأييد شوراي عالي بيمه سلامت كشور و به استناد بند (10) قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور ـ مصوب 1373 ـ و بند (هـ) ماده (38) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1389 ـ تصويب كرد:
پنجاه و سه قلم داروي مورد مصرف بيماران خاص و سرطاني مندرج در جدول پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت است به فهرست داروهاي موضوع تصويب‌نامه شماره 24116/ت48052هـ مورخ 1391/2/12 اضافه مي‌شوند.
معاون اول رئيس‎جمهور ـ اسحاق جهانگيري


روابــــط صریـــــــــح