عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20710
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/1/25
  • دستگاه مجری:[وزارت امور اقتصادي و دارايي][وزارت اطلاعات][وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات]
مصوبه‌‌ شماره 4591/ت52782هـ هيئت وزيران در تاریخ 1395/1/22

تصويب‌نامه در خصوص تعيين حق امتياز ارتقاي پروانه فعاليت شركت خدمات ارتباطي رايتلوزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ـ وزارت امور اقتصادي و داراييوزارت اطلاعاتهيأت وزيران در جلسه 1395/1/11 به پيشنهاد مشترک شماره 83442/1 مورخ
1394/10/7 وزارتخانه­هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات، امور اقتصادي و دارايي و
اطلاعات و به استناد ماده واحده قانون اجازه تعيين و وصول حق امتياز فعاليت بخش غيردولتي
در زمينه پست و مخابرات ـ مصوب 1392ـ تصويب کرد:1ـ حق امتياز ارتقاي پروانه فعاليت شرکت خدمات
ارتباطي رايتل، مبلغ هشتصد ميليارد (000ر000ر000ر800) ريال تعيين مي­شود.2ـ ميزان جريمه عدم انجام تعهدات مندرج در پروانه
ارتقاي فعاليت شرکت خدمات ارتباطي رايتل به شرح زير تعيين مي­شود: عنوان تخلفنحوه اخطار و ميزان جريمه1ـ نقض تعهدات اجرا و توسعه
(پوششي)مطابق مفاد مندرج در
بند (2ـ18) موافقتنامه پروانه اقدام خواهد شد.2ـ نقض تعهدات کيفيت خدمات1ـ هر شش ماه يک بار شاخص­هاي تعريف شده، در هر شهر توسط سازمان
تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي انجام و نتيجه به دارنده پروانه اعلام مي­شود.
دارنده پروانه فرصت دارد تا ارزيابي بعدي نسبت به ارتقاي شاخص­هايي که به حدنصاب
نرسيده‏اند، اقدام نمايد. در غير اين صورت مشمول جريمه به شرح زير خواهد شد.


2ـ سقف جريمه هر يک از شهرها:


ـ شهرهاي بالاي دو
ميليون نفر، پنج ميليارد ريال.


ـ شهرهاي بين پانصد
هزار تا دو ميليون نفر، سه ميليارد ريال.


ـ شهرهاي بين يکصد
هزار تا پانصد هزار نفر، يک و نيم ميليارد ريال.


ـ شهرهاي بين پنجاه
هزار تا يکصد هزار نفر، يک ميليارد ريال.


ـ شهرهاي بين ده هزار
تا پنجاه هزار نفر، پانصد ميليون ريال.


ـ شهرهاي زير ده هزار
نفر، سيصد ميليون ريال.


3ـ در صورت دستيابي به
مطلوبيت تعيين شده براي حداقل شصت درصد تعداد شاخص­ها در هر شهر فقط شاخص­هايي
که به حدنصاب لازم نرسيده­اند، جريمه تعلق خواهد گرفت. در غير اين صورت جريمه
مربوط به عدم رعايت کل شاخص­ها اعمال خواهد شد.


تبصره
ـ
صرفاً براي خدمات نسل چهارم پس از يکسال از تاريخ لازم­الاجرا
شدن الحاقيه اولين ارزيابي انجام و ملاک اعمال جرايم قرار خواهد گرفت.


4ـ حداکثر سقف جريمه ناشي از اين عنوان تخلف در هر سال، به ميزان
بيست ميليارد ريال مي باشد. سقف جريمه در هر شش ماه به ميزان ده ميليارد ريال
تعيين مي­شود.


mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA;
font-weight:bold" lang="AR-SA">نقض تعهدات تعرفه

ارايه خدمات1ـ از زمان اخطار سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي،
دارنده پروانه حداکثر ده روز کاري پس از تاريخ وصول ابلاغيه فرصت دارد نسبت به
ارايه توضيحات اقدام نمايد. در صورتي که توضيحات مورد قبول سازمان قرار نگرفت،
دارنده پروانه علاوه بر استرداد مبالغ اضافي به مشترکين، در صورت عدم اصلاح
تعرفه ظرف پنج روز کاري مشمول اعمال جريمه خواهد شد.


2ـ حداکثر سقف جريمه ناشي از اين عنوان تخلف در هر سال، به ميزان
بيست ميليارد ريال است.4ـ نقض تعهدات نظارت1ـ از زمان اخطار سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي،
دارنده پروانه حداکثر ده روز کاري پس از تاريخ وصول ابلاغيه فرصت دارد نسبت به
ارايه توضيحات اقدام نمايد. در صورتي که توضيحات مورد قبول سازمان قرار نگرفت و
موضوع ظرف پنج روز کاري اصلاح نشد، مشمول اعمال جريمه خواهد شد.


2ـ حداکثر سقف جريمه ناشي از اين عنوان تخلف در هر سال، به ميزان
بيست ميليارد ريال است.5 ـ نقض ساير مقررات و

مصوبات کميسيون1ـ از زمان اخطار سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي،
دارنده پروانه حداکثر ده روز کاري پس از تاريخ وصول ابلاغيه فرصت دارد تا نسبت
به ارايه توضيحات اقدام نمايد. در صورتي که توضيحات مورد قبول سازمان قرار نگرفت
و موضوع ظرف پنج روز کاري اصلاح نشد، مشمول اعمال جريمه خواهد شد.


2ـ حداکثر سقف جريمه ناشي از اين عنوان تخلف در هر سال، به ميزان
بيست ميليارد ريال است.6 ـ نقض ساير تعهدات مندرج در
موافقتنامه1ـ از زمان اخطار سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي،
دارنده پروانه حداکثر ده روز کاري پس از تاريخ وصول ابلاغيه فرصت دارد نسبت به
ارايه توضيحات اقدام نمايد. در صورتي که توضيحات مورد قبول سازمان قرار نگرفت و
موضوع ظرف مدت پنج روز کاري اصلاح نشد، مشمول اعمال جريمه خواهد شد.


2ـ حداکثر سقف جريمه ناشي از اين عنوان تخلف در هر سال، به ميزان
بيست ميليارد ريال است.


 تبصره1ـ سقف مجموع جريمه­هاي
مشخص شده در رديف­هاي (2)، (3)، (4)، (5)
و (6) جدول فوق، قابل
اعمال در هر سال به ميزان يکصد ميليارد (000ر000ر000ر100)
ريال تعيين مي­شود.تبصره2ـ علاوه بر
جريمه­هاي مندرج در جدول فوق، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات
راديويي از
ظرفيت­هاي ماده (19) موافقتنامه پروانه نيز همچنان استفاده خواهد کرد.تبصره3ـ در ماده (18)
موافقتنامه پروانه به غير از بند (1ـ18) (جبران خسارت­
هاي رقابتي)، عبارت «جبران
خسارت» به واژه «جريمه» اصلاح مي­شود.معاون اول رئيس‎جمهور
ـ اسحاق جهانگيري