عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20710
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/1/25
  • تعداد مواد:31
  • دستگاه مجری:[قوه قضائيه ]
مصوبه‌‌ شماره 100/2261/9000 رئيس قوه قضائيه در تاریخ 1395/1/22

آيين‌نامه شيوه اجراي قرارهاي نظارت و تأمين قضايي