عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20710
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/1/25
  • تعداد مواد:19
  • دستگاه مجری:[قوه قضائيه ]
مصوبه‌‌ شماره 100/2260/9000 رئيس قوه قضائيه در تاریخ 1395/1/22

آيين‌نامه اجرايي قانون جامع حد نگار(كاداستر) كشور

ماده1ـ اصطلاحات مذکور در اين آيين‌نامه در معاني مشروح زير به كار مي‌رود. 1ـ [...ادامه]

ماده2ـ سازمان موظف است در راستاي تحديد حدود و تثبيت موقعيت املاک در نظام جامع اطلاعات و [...ادامه]

ماده3ـ سازمان مکلف است نسبت به تعيين شناسه (کد) انحصاري ملک شامل (مختصات جغرافيايي)، و حسب مورد [...ادامه]

ماده4ـ سازمان مکلف است در اجراي تکاليف مندرج در ماده 5 قانون مبني بر انجام عمليات ثبت [...ادامه]

ماده5 ـ سازمان مکلف است دفاتر موضوع قانون ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمي و مقررات [...ادامه]

ماده6 ـ سازمان موظف است دراجراي ماده7 قانون، به تدريج دفتر املاک الکترونيک را در کليه واحدهاي ثبتي [...ادامه]

ماده7ـ واحدهاي ثبتي مکلفند قبل از صدور پاسخ استعلام مراجع قانوني بدواً اطلاعات بانک املاک را تکميل [...ادامه]

ماده 8 ـ سازمان مکلف است پس از حصول اطمينان از صحت کارکرد سامانه‌هاي الکترونيک نظام جامع با برنامه [...ادامه]

ماده9ـ واحدهاي ثبتي موظفند نقشه‌هاي رقومي تفکيکي ارائه شده از سوي متقاضي که به تأييد سازمان رسيده [...ادامه]

ماده10ـ سازمان مكلف است با ايجاد زير ساخت ارتباطي لازم، كليه دفترخانه‌هاي اسناد رسمي و دفترخانه‌هاي ازدواج [...ادامه]

ماده11ـ كليه عقود و معاملات و ساير اقدامات كه در دفترخانه اسناد رسمي و دفترخانه ازدواج [...ادامه]

ماده12ـ کليه خدمات ثبتي که توسط دفترخانه‌ها ارائه مي‌شود بايد با شماره ترتيب يكتا در دفتر الكترونيك [...ادامه]

ماده13ـ دفتر الكترونيك گواهي امضاء به صورت متمركز در سامانه مربوط ايجاد مي‌شود و كليه دفاتر اسناد [...ادامه]

ماده14ـ دفاتر اسناد رسمي مکلفند کليه خدمات و هزينه‌هاي مربوط به آن را در سامانه مرکزي به [...ادامه]

ماده15ـ سازمان مكلف است به منظور ثبت تأسيس انواع اشخاص حقوقي و تغييرات آن، دفاتر الكترونيك مربوط [...ادامه]

ماده16ـ سازمان مکلف است براي جايگزيني دفاتر جاري دست نويس مورد بهره‌برداري در مرکز مالکيت معنوي سازمان، [...ادامه]

ماده17ـ‌ ثبت مالكيت هريک از تقاضاهاي مربوط به مركز مالكيت معنوي بايد با الحاق اثر انگشت ديجيتال [...ادامه]

ماده18ـ سازمان با توجه به تکاليف قانوني مربوط، کليه دفاتر دست نويس مورد بهره‌برداري در واحدهاي ثبتي، [...ادامه]

ماده19ـ در اجراي ماده 17قانون، کليه درآمدهاي ناشي از انجام تکاليف مقرر در مواد 5، 11 و [...ادامه]

[امضاء] اين آيين‌نامه در 19 ماده و 15 تبصره در تاريخ 22/1/1395 به تصويب رئيس قوه قضاييه [...ادامه]


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه