عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20708
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/1/23
  • دستگاه مجری:[استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان خوزستان]
مصوبه‌‌ شماره 300/69772 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در تاریخ 1394/12/22

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع اهواز ـ كوي رمضان

استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان خوزستان
شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 1394/12/17 مغايرت اساسي اهواز ـ كوي رمضان ـ مصوب جلسه مورخ 1391/12/26 شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان خوزستان را مورد بررسي قرار داد و با توجه به صورتجلسه جلسه مورخ 1394/10/13 كميته فني شماره يك با قيد اصلاحات به شرح زير مورد تصويب قرار دارد:
1ـ با عنايت به اينكه بخش مركزي محدوده مورد نظر مربوط به بافت فرسوده، اراضي رانشي، ريزدانه، نفوذناپذير و بعضاً تصرفي اختصاص دارد، مقرر گرديد محدوده دقيق اين اراضي در نقشه محدوده طرح مشخص و بدون درج كاربري مشخص، هرگونه اقدام در آن موكول به تهيه طرح توانمندسازي در مقياس پروژه توسط شركت عمران و بهسازي شهري گردد (حدود 4 هكتار اراضي). طرح مذكور لازم است با محوريت تأمين خدمات مقياس محله در كنار ساماندهي وضع موجود قطعات تهيه گردد.
2ـ در ساير قسمت‌هاي طرح با توجه به مغايرت طرح تفصيلي با طرح تفكيكي مصوب قبلي و عدم امكان تحقق كاربري‌هاي پيشنهادي طرح تفصيلي كه عموماً بر ساختمانهاي مسكوني موجود پيشنهاد شده‌اند، كاربري اراضي مطابق ساخت و سازهاي وضع موجود تثبيت گردد (عموماً مسكوني). در اين خصوص لازم است از پيشنهاد كاربري مسكوني جديد خودداري و كليه اراضي خالي موجود در محدوده به خدمات اختصاص يابد (بطور مشخص كاربري مسكوني پيشنهادي واقع در شمال غرب محدوده به كاربري خدماتي غير انتفاعي تغيير يابد).
3ـ هر گونه تغيير كاربري آتي اراضي اختصاص يافته به خدمات در محدوده طرح، مغايرت اساسي مي‌باشد.
4ـ ضوابط ساخت و ساز اعم از تراكم، سطح اشتغال، تعداد طبقات، نصاب تفكيك و... دقيقاً مطابق ضوابط ملاك عمل طرح تفصيلي در مناطق مسكوني هم‌جوار ارائه گردد.
ضمناً شوراي عالي بر تسريع در طي مراحل تصويب استاني طرح جامع شهر اهواز و ارائه به شوراي عالي حداكثر ظرف يك ماه آينده تأكيد مي‌نمايد.
مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعكاس و اقدام به استحضار مي‌رسد.
معاون معماري و شهرسازي و دبير شوراي عالي معماري و شهرسازي ـ پيروز حناچي