عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20702
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/1/16
مصوبه‌‌ شماره 807/94/7 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1394/04/01

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه شماره 807/94/7 ـ 1394/4/1

شماره پرونده 346 ـ 1/127 ـ 94
سؤال
در دعوايي به استناد بند 4 ماده 84 قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني دادگاه قرار رد دعوي صادر و اين قرار قطعي است آيا خواهان مي‌تواند مجدداً همان دعوي را به طرفيت همان خوانده بدون اينكه بعدا ًتغييري ايجاد يا امري حادث شده باشد، مطرح کند و آيا اصولاً طرح دعواي مجدد با همان كيفيت و به طرفيت همان خوانده قابل استماع است ؟
نظريه شماره 807/94/7 ـ 1394/4/1
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
نظر به اين که عدم استماع دعوي به لحاظ اعتبار امر مختومه ناظر به احکام دادگاهها است و شامل قرارها (به استثناي قرار سقوط دعوي) نميگردد، بنابراين درفرض سؤال که قرار رد دعوي به استناد بند 4 ماده 84 قانون آئين دادرسي در امور مدني مصوب 1379 صادر شده است، با تجديد دادخواست و طرح مجدد دعوا، ولو آنکه قرار رد دعواي صادره به مرحله قطعيت رسيده باشد، مرجع رسيدگي مکلّف به بررسي و صدور رأي مقتضي ميباشد. النهايه، اگر اعتقاد به آن داشته باشد که ايراد کماکان وجود دارد، ميتواند به همان استناد، قرار رد صادر کند. ضمناً بايد توجه داشت که طرح ايراد از حقوق دفاعي خوانده است و خوانده ميتواند از طرح آن خودداري نمايد و در برخي از ايرادات، دادگاه بدون طرح ايراد خوانده، الزامي به ورود ندارد.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه