عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20702
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/1/16
مصوبه‌‌ شماره 836/94/7 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1394/04/03

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه شماره 836/94/7 ـ 1394/4/3

شماره پرونده 42 ـ 1/3 ـ 94
سؤال
در مورد تفسير مواد 160و 161 قانون اجراي احکام مدني در مورد پرونده‌هاي اجراي احکام که پس از انقضاء مدت ده روز از تاريخ ابلاغ اجرائيه، محکوم‌له گذشت مي‌کند آيا حق‌الاجرا بر محکوم عليه تحميل مي‌شود يا خير؟
نظريه شماره 836/94/7 ـ 1394/4/3
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
مطابق ماده 158 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، حق اجراء پس از اجراي حكم، قابل وصول است؛ بنابراين ماده 160 اين قانون دلالت بر لزوم وصول حق اجرا بعد از ده روز از تاريخ ابلاغ اجرائيه ندارد و شرط وصول آن، علي‌الاصول اجراي حكم است مگر در موردي كه بين طرفين سازش شود يا در خصوص اجراي حكم، ترتيبي بين آنها مقرر شود كه در اين صورت، حق اجرا مطابق ماده 160 قانون فوق‌الذكر وصول خواهد شد و گذشت محكومٌ له نيز به منزله سازش تلقي ميگردد.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه