عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20702
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/1/16
مصوبه‌‌ شماره 865/94/7 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1394/04/07

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه شماره 865/94/7 ـ 1394/4/7

شماره پرونده 421 ـ 16/9 ـ 94
سؤال
با توجه به قيد دادگاه در ماده 5 قانون حمايت خانواده مصوب 1391، آيا رئيس حوزه قضائي يا معاون ارجاع قانوناً اختيار معاف نمودن اصحاب دعوي از پرداخت هزينه دادرسي و يا ساير هزينه‌هاي مقرر در اين ماده را دارد يا خير؟
نظريه شماره 865/94/7 ـ 1394/4/7
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
با عنايت به صراحت ماده 5 قانون حمايت خانواده 1391 و با توجّه به اينكه عدم تمكن مالي خواهان، شرط اعمال معافيت از هزينههاي مقرر در ماده مذكور ميباشد، احراز آن به عهده دادگاهي است كه به دعواي مطروحه رسيدگي نموده و با توجّه به تحقيقات و احراز شرايط خواهان، مبادرت به اعمال اين معافيت مينمايد و اين امر خارج از اختيارات رئيس حوزه قضايي يا معاون ارجاع ميباشد.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه