عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20702
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/1/16
مصوبه‌‌ شماره 872/94/7 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1394/04/07

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه شماره 872/94/7 ـ 1394/4/7

شماره پرونده 426 ـ 1/3 ـ 94
سؤال
درخصوص شخص خوانده رأي محكوميت غيابي صادر و پس از ابلاغ قانوني، در خصوص رأي مذكور درخواست اجرائيه شده و در راستاي اجراي حكم، مالي از محكوم‌عليه توقيف مي‌گردد، حال محكوم‌عليه از رأي غيابي تقاضاي واخواهي نموده و قرار قبولي واخواهي صادر و وقت رسيدگي براي دعوي واخواهي تعيين مي‌گردد. آيا با درخواست محكوم‌عليه واخواه، مبني بر رفع بازداشت از مال توقيف‌شده در مرحله اجراي حكم تكليف به رفع بازداشت داريم يا خير؟
نظريه شماره 872/94/7 ـ 1394/4/7
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
در فرض سؤال، چنانچه به استناد تبصره 1 ماده306 قانون آئين دادرسي مدني، محكومٌ‌عليه در مهلتهاي قانوني از حكم غيابي واخواهي نمايد، با صدور قرار قبولي واخواهي تا رسيدگي و صدور حكم و قطعيت آن، اجراي حكم متوقف مي‌شود و توقف اجراي حكم، ملازمهاي با اعاده عمليات اجرائي ندارد؛ به عبارت ديگر، صرف قبولي واخواهي محكوم‌عليه موجب رفع توقيف از اموال وي نيست و از شمول ماده 39 قانون اجراي احکام مدني خارج است.