عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20702
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/1/16
مصوبه‌‌ شماره 905/94/7 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1394/4/10

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه شماره 905/94/7 ـ 1394/4/10

شماره پرونده 282 ـ 1/9 ـ 94
سؤال
آيا صدور حكم مبني بر عدم اشتغال به تحصيل زوجه كه توسط زوج از دادگاه درخواست شده است، منطبق با موازين قانوني است يا خير؟
نظريه شماره 905/94/7 ـ 1394/4/10
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
تحصيل، از حقوق مدني آحاد جامعه است و منع افراد از استيفاي اين حق، نيازمند وجود قانون است که در اين خصوص مقررهاي وجود ندارد و اشتغال به تحصيل از عناوين اشتغال به حرفه و صنعت موضوع ماده 1117 قانون مدني خارج است. بديهي است، چنانچه اشتغال زوجه به تحصيل، مغاير تکليف وي به تمکين از زوج باشد، زوج ميتواند با اقامه دعواي الزام به تمکين، نشوز زوجه را اثبات کند.