عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20702
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/1/16
مصوبه‌‌ شماره 958/94/7 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1394/4/16

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه شماره 958/94/7 ـ 1394/4/16

شماره2894/94/7 1394/10/22
شماره پرونده 452 ـ 1/186 ـ 94
سؤال
آيا تخفيف مجازات اشد، موجب اجراي مجازات اشد بعدي خواهد بود؟ اگر پاسخ منفي است، بفرمائيد با اين تفسير، آيا تقليل يا تبديل در اعمال مجازات اشد مصداق پيدا مي‌كند؟
نظريه شماره 958/94/7 ـ 1394/4/16
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
مقنن طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامي 1392، «تقليل يا تبديل مجازات اشد» را به يکي از علل قانوني موجب اجراي مجازات اشد بعدي دانسته است که شامل تخفيف مجازات به موجب قانون، موضوع بند ب ماده 10 قانون ياد شده ميشود و منصرف از مواردي است که با اعمال کيفيات مخففه توسط دادگاه (تخفيف قضائي)، مجازات اشد تقليل يابد؛ وگرنه با فلسفه وضع مقررات ناظر به تخفيف قضايي مجازات که به موجب تبصره 3 ماده 134 قانون مورد بحث در موارد تعدد جرم نيز تجويز شده است، در تعارض خواهد بود.