عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20702
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/1/16
  • تعداد مواد:20
مصوبه‌‌ شماره 176796/1 شوراي عالي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي در تاریخ 1394/12/26

تجديدنظر و تصويب اساسنامه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي

جناب آقاي سينجلي جاسبي
رئيس محترم هيأت مديره و مديرعامل روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
احتراماً، با توجه به نامه شماره 29366/1 مورخ 1394/10/20 دفتر مقام معظم رهبري (تصوير پيوست) اصلاح برخي از مواد اساسنامه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي در دستور كار شوراي عالي آن سازمان قرار گرفت كه پس از بحث و تبادل نظر، اساسنامه در جلسه مورخ 1394/11/26 شوراي عالي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي به تصويب رسيد.
ضمن ارسال نسخه‌اي از مصوبات شوراي عالي و نسخه نهايي اساسنامه جديد سازمان يادشده، سپاسگزار خواهد بود دستور فرماييد نسبت به درج آن در روزنامه رسمي اقدام نمايند.
وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و رئيس شوراي عالي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي
علي جنتي


روابط زیرمجموعه