عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20699
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/1/11
مصوبه‌‌ شماره 966/94/7 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1394/4/16

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه شماره 966/94/7 ـ 1394/4/16

شماره پرونده 528 ـ 1/186 ـ 94
سؤال
در مواردي كه متهم به چند فقره مجازات محكوم مي‌گردد و در حکم دادگاه قيد مي‌شود مجازات اشد قابل اجراست. چنانچه مجازات اشد مشمول عفو گردد آيا مجازات اشد بعدي قابليت اجرا دارد يا عفو به منزله اجراي مجازات است؟
نظريه شماره 966/94/7 ـ 1394/4/16
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
عفو از موارد اجراي مجازات است؛ کمااين که مطابق تبصره 3 ماده 25 قانون مجازات اسلامي 1392 «درعفو اثر تبعي محکوميت پس از گذشت مدتهاي فوق از زمان عفو... رفع مي‌شود...». بنابراين درفرض سؤال، درصورت شمول عفو نسبت به مجازات اشد، موجب قانوني جهت اجراي مجازات اشد بعدي وجود ندارد.