عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20699
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/1/11
مصوبه‌‌ شماره 1021/94/7 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1394/4/23

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه شماره 1021/94/7 ـ 1394/4/23

شماره پرونده 2150 ـ 225 ـ 93
سؤال
1ـ با توجه به واگذاري حق نشر به ناشر جهت چاپ اثر در گذشته، آيا صاحب اثر، مولف يا پديد آورنده با ظهور نشر الكترونيك مي‌تواند با ناشر الكترونيك قرارداد جديد جهت نشر الكترونيك تنظيم نمايد؟
2ـ ناشر چاپي به استناد حق نشر واگذار شده به ايشان سابق بر ظهور نشر الكترونيك و ديجيتال مجاز به نشر الكترونيك اثر است يا نياز به اذن مجدد صاحب اثر، مولف يا پديدآورنده دارد؟
نظريه شماره 1021/94/7 ـ 1394/4/23
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
نظر به اينکه هرگونه چاپ و نشر تمام يا قسمتي از اثر، مشمول قانون حمايت از حقوق مؤلفين و مصنفان و هنرمندان مصوب دي ماه 1348 است، لذا نشر ديجيتال يا الکترونيکي نيز مستلزم اخذ اجازه مؤلف يا مصنف است؛ ولو اين که قرارداد چاپ اثر، قبل از ظهور و رواج نشر الکترونيکي و ديجيتالي منعقد شده باشد و امتياز نشر الکترونيکي نيز متعلق به پديد آورنده اثر است.