عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20699
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/1/11
مصوبه‌‌ شماره 1068/94/7 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1394/4/31

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه شماره 1068/94/7 ـ 1394/4/31

شماره2894/94/7 1394/10/22
جناب آقاي سينجلي جاسبي
رئيس محترم هيأت مديره و مديرعامل روزنامه رسمي كشور
با سلام و احترام
به پيوست نظريات مشورتي منتخب اين اداره كل مربوط به تير ماه 1394 به همراه سؤال در قالب فايل word جهت انتشار حضورتان ارسال مي‌گردد.
مديركل حقوقي قوه قضائيه ـ دكتر محمدعلي شاه حيدري‌پور
شماره پرونده 588 ـ 1/168 ـ 94
سؤال
آيا جرايم ناشي از بي‌احتياطي در امر رانندگي منتهي به صدمه غير عمدي موضوع مواد 716 و 717 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي 1375( تعزيرات)، باعنايت به اجرايي شدن قانون آئين دادرسي کيفري مصوب 1392 و توجهاً به ماده 340 اين قانون بايد مستقيماً در دادگاه ذيصلاح رسيدگي شود يا ابتدائاً در دادسرا مطرح و با طي مراحل تحقيقات و صدور قرار مقتضي به دادگاه ارسال گردد؟
نظريه شماره 1068/94/7 ـ 1394/4/31
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
نظر به اينكه به موجب مادّه340 قانون آئين دادرسي كيفري 1392، جرائم تعزيري درجه هفت و هشت به طور مستقيم در دادگاه، رسيدگي ميشود و از طرفي درجه‌بندي مجازاتها نيز تنها ناظر به جرائم تعزيري است، لذا به جرم مستوجب ديه، تحت هر شرايطي با كيفرخواست رسيدگي ميشود. در فرض سؤال، يعني موردي كه جرمي مستوجب ديه و مجازات تعزيري درجه هفت يا هشت باشد، بايد با كيفرخواست رسيدگي شود.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه