عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20698
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/1/10
  • دستگاه مجری:[وزارت راه و شهرسازي]
مصوبه‌‌ شماره 171640/ت52973هـ هيئت وزيران در تاریخ 1394/12/27

تصويب‌نامه درخصوص انعقاد قرارداد مشاركت براي اجراي راه‌آهن يك خطه كرمان ـ سيرجان

وزارت راه و شهرسازي
هيأت وزيران در جلسه 1394/12/26 به پيشنهاد شماره 02/100/69371 مورخ 1394/12/19 وزارت راه و شهرسازي و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه¬هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشارکت بانک¬ها و ساير منابع مالي و پولي کشور ـ مصوب 1366ـ تصويب کرد:
1ـ وزارت راه و شهرسازي (شرکت راه ¬آهن جمهوري اسلامي ايران) که از اين پس «طرف اول» ناميده مي¬شود، مجاز است براي اجراي راه¬آهن يک خطه کرمان ـ سيرجان به طول (200) کيلومتر، شامل طراحي، مطالعات، احداث راه¬آهن و تأسيسات جانبي (شامل ايستگاه¬ها، علايم و ارتباطات)، نگهداري و بهره برداري از آن، در قالب بند (الف) ماده (2) آيين نامه اجرايي قانون احداث پروژه¬هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك¬ها و ساير منابع مالي و پولي كشور نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت با شرکت احداث، نگهداري و بهره¬برداري از راه¬آهن کرمان ـ سيرجان که از اين پس به اختصار «طرف مشارکت» ناميده مي¬شود، با رعايت ضوابط و مقررات زيست محيطي اقدام نمايد.
2ـ طرف مشارکت عهده¬دار تأمين منابع مالي کليه هزينه¬هاي موردنياز احداث راه¬آهن و تأسيسات جانبي تا مرحله بهره‏برداري و تسويه حساب کامل هزينه¬ها خواهد بود. طرف اول نيز تأمين بخشي از سرمايه¬گذاري به ميزان سي و پنج درصد هزينه‌هاي دوران ساخت را تعهد نموده که از محل اعتبارات برنامه¬هاي توسعه حمل و نقل ريلي مندرج در قوانين بودجه سنواتي و ساير منابع مصوب تأمين خواهد کرد.
تبصره1ـ در صورت تأمين سهم طرف اول به صورت پيش پرداخت و يا قبل از انجام هزينه توسط طرف مشارکت، سود آورده طرف اول نيز تا زمان هزينه سهم طرف مشارکت معادل بند (5) محاسبه و به حساب طرف اول منظور خواهد گرديد.
تبصره2ـ هزينه تمليک اراضي مسير راه آهن براي اجراي پروژه به عهده طرف مشارکت و به مالکيت شرکت راه¬آهن جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.
تبصره3ـ مديريت شبکه راه¬آهن جمهوري اسلامي ايران طبق قوانين و مقررات مربوط برعهده طرف اول است و عمليات بهره¬برداري از خط در اختيار طرف مشارکت خواهد بود.
3ـ به منظور اطمينان از هزينه¬هاي واقعي ساخت و نگهداري پروژه، طرف مشارکت موظف است فعاليت¬هاي پيمانکاري ساخت و نگهداري را از طريق مناقصه عمومي يا محدود براساس فهرست مورد تأييد طرف اول انجام دهد. شرايط مناقصه و انتخاب برنده بايد براساس ضوابط مورد تأييد طرف اول باشد.
4ـ پيش¬بيني اوليه دوران مشارکت معادل سيزده سال مشتمل بر سه سال دوران احداث و ده سال دوران بهره¬برداري خواهد بود. دوران مشارکت واقعي منوط به بازگشت کامل سرمايه و سود مورد انتظار (مصوب) مي¬باشد.
5ـ نرخ سود ساليانه سرمايه¬گذاري طرف مشارکت در دوران احداث و بهره برداري با جريان خالص نقدينگي که حاصل مي¬شود معادل نرخ سود سپرده¬هاي بلندمدت اعلام شده توسط شوراي پول و اعتبار براي هر سال به اضافه دو درصد به صورت ريالي تعيين و مبناي محاسبه قرار مي¬گيرد.
تبصره1ـ درآمدهاي طرف مشارکت از محل درآمد حق دسترسي خط آهن کرمان ـ سيرجان در زمان بهره¬برداري و درآمد ناشي از دريافت حق دسترسي افزايش حمل بار شرکت گل گهر (سهامدار اصلي طرف مشارکت) در مسير سيرجان به بندرعباس نسبت به سال 1394 از شروع قرارداد تا پايان دوران بهره¬برداري حاصل مي¬شود تا اصل و سود مورد انتظار (مصوب) تسويه شود. نرخ حق دسترسي طبق قوانين و مقررات مربوط با پيشنهاد هيأت مديره شرکت راه آهن جمهوري اسلامي ايران و تصويب وزير راه و شهرسازي خواهد بود.
تبصره2ـ چنانچه دوره احداث بر اثر تعلل طرف مشارکت بيش از زمان پيش‌بيني شده در قرارداد به طول انجامد، در دوره تأخير هيچ¬گونه سودي براي آورده طرف مشارکت منظور نخواهد شد و طبق ماده (48) آيين¬نامه اجرايي مذکور در بند (1) اين تصويب¬نامه عمل خواهد شد.
6ـ مسئوليت نگهداري از خطوط و تأسيسات راه آهن کرمان ـ سيرجان در دوران مشارکت بر عهده طرف مشارکت مي‏باشد که در صورت توافق مي¬تواند با پرداخت هزينه¬هاي مربوط، مسئوليت نگهداري را به پيمانکاران مورد تأييد طرف اول يا طرف اول واگذار نمايد. طرف مشارکت متعهد است تا پس از بازگشت اصل و سود سرمايه¬گذاري، راه¬آهن و کليه تأُسيسات احداث شده را به صورت قابل بهره¬برداري به طرف اول منتقل کند.
تبصره ـ مرجع تأييد هزينه¬هاي ساخت و بهره¬برداري و نگهداري و همچنين بازگشت سرمايه و سود مورد انتظار (مصوب) طرف مشارکت، حسابرس مورد تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي مي-باشد.
7ـ بيمه، ماليات و ساير حقوق و عوارض ناشي از احداث راه آهن و تأسيسات آن تابع قوانين و مقررات طرح¬هاي عمراني کشور مي¬باشد.
8ـ طرف اول موظف است در قرارداد مشارکت منعقده، نحوه استيفاي حقوق دولت را در صورت خودداري يا ناتواني طرف مشارکت در اجراي مفاد قرارداد پيش‌بيني کند.
معاون اول رييس¬جمهور ـ اسحاق جهانگيري


روابــــط صریـــــــــح