عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20698
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/1/10
  • دستگاه مجری:[وزارت علوم، تحقيقات و فناوري]
مصوبه‌‌ شماره 171360/ت52201هـ هيئت وزيران در تاریخ 1394/12/26

تصويب‌نامه درخصوص تعيين آقاي سعداله نصيري¬قيداري به عنوان دبيرکل کميسيون ملي يونسکو در ايران

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
هيأت وزيران در جلسه 1394/12/26 به پيشنهاد شماره 75788/و مورخ 1394/4/21 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و در اجراي ماده (12) اساسنامه اصلاحي کميسيون ملي يونسکو در ايران، موضوع تصويب¬نامه شماره 74156/ت533 مورخ 1366/7/12 تصويب کرد:
آقاي سعداله نصيري¬قيداري به عنوان دبيرکل کميسيون ملي يونسکو در ايران تعيين مي¬شود.
معاون اول رييس¬جمهور ـ اسحاق جهانگيري